1er trim objectius

Continguts didàctics i activitats
Unitat 1. Introducció al mètode científic 

Objectius

Continguts teòrics

(del llibre de text, Casals)

Activitats (per a contestar per escrit)

(dels llibres de Casals)

 

   

1


     2. Mesura de magnituds. El S.I.
  1. Factors de conversió

(pàgs. 10-12)

AP: 6, 7 (pàg. 12-13)

2

 

 

  1. Els aparells de mesura

 (pàg.13)


AP: 22, 23, 24 (pàg. 18), 33, 35 (pàg. 19)

 

   

 3

 

PRÀCTICA (pàg. 21). La feina de laboratori

4

 

 

 

REPÀS DE L’UNITAT i Resolució de dubtes

Unitat 2. Estats d’agregació de la matèria

Objectius

Continguts teòrics

(del llibre de text, Casals)

Activitats

(per a contestar per escrit)

(dels llibres de Casals)

 

1

 

 

1.     Les propietats dels sòlids, dels

      líquids i dels gasos: esquema

      conceptual

                                                  (pàg. 24)

Activitats proposades (AP): 

9 (pàg. 32)

2

 

 

2.     Variació del volum d’un gas amb la pressió: conceptes bàsics  

                                              (pàg.25)

AP:  10, 11, 12, 14, 16 (pàg. 32)

3

3.     Variació del volum i de la pressió d’un gas amb la temperatura: conceptes bàsics

                                                   (pàg 27)

AP: 42, 43 (pàg. 33)

4

4.     Teoria cineticomolecular dels gasos: esquema conceptual

(pàg 28)

AP: 28 (pàg. 33)

5

 

 

5.     La teoria cineticomolecular explica les propietats dels gasos

 (pàg.29)

AP: 3, 5, 6, 7 (pàg. 29)

 

Activitat: explicació de les propietats mitjançant dibuixos

 

6

 

 

6.     La teoria cineticomolecular explica les propietats dels líquids i dels sòlids

 (pàg.30)

AP: 20 (pàg. 32)

 

Activitat: explicació de les propietats mitjançant dibuixos

7

7.     Escala absoluta de la temperatura: conceptes bàsics

 (pàg.31)

AP: 24, 25 (pàg. 33)

8

 

 

Activitats finals (AF): 17, 18, 19, 26, 27, 33 (pàgs. 32 i 33)

 

9

 

 

 

REPÀS DE L’ UNITAT i Resolució de dubtes

EXAMEN PARCIAL

 


Hoy había 7 visitantes (74 clics a subpáginas)