Activitats


DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES I                     ACTIVITATS
 

                 

Bloc 1. L’ESPAI EXTERIOR. ESTRELLES I PLANETES. LA TERRA I LA LLUNA

L’ESPAI EXTERIOR

1.- Explica breument, però amb claredat, què són una estrella, un planeta i un satèl·lit. Escriu un exemple de cadascun.

2.- Anota el nom dels components del Sistema Solar que apareixen enumerats en l’esquema següent:

3.- Imagina’t que t’enlaires de la Terra en una nau espacial:

 • Quins planetes trobaries si volessis en direcció al Sol?
 • Quins trobaries si, des de la Terra, t’allunyessis del Sol?
 • Amb quin altre tipus d’astres et trobaries en el teu vol a més dels planetes?

4.- Explica per què es produeixen els eclipsis.

 • Digues quin tipus d’eclipsi es produeix en cada situació:

 

5.- Classifica aquestes característiques segons que corresponguin a uclipsi de Sol o de Lluna:

 • El Sol desapareix darrere de la silueta de la Lluna.
 • La Lluna desapareix darrere de l’ombra que li fa la Terra.
 • Es produeix quan la Lluna es col·loca entre la Terra i el Sol.
 • Es produeix quan la Terra se situa entre la Lluna i el Sol.

LA TERRA I LA LLUNA

6.- Quin nom reben els moviments que fa la Terra? Explica’ls. Escriu què efecte principal produeixen aquests moviments de la Terra:

·         La terra gira al voltant d’ella mateixa.

·         La Terra gira al voltant del Sol

7.- Per què quan en unes zones de la Terra és de dia en unes altres és de nit?

·         Quan triga la Terra a fer la volta completa sobre ella mateixa? 

·         I al voltant del Sol?

8.- La durada del dia i de la nit és sempre la mateixa en tots els punts del planeta? A què és degut?

9.- Fes un dibuix del globus terraqui i representa de manera gràfica sobre el mateix dibuix els elements següents: Equador, paral·lel, meridià O, eix terrestre, hemisferi, pol. Quina orientació geogràfica indica cadascú?

10.- Reflexiona i respon: “Quan diem que surt el Sol, és realment el Sol el que es mou en el cel, o és la Terra la que gira cap al Sol?”.

11.- Com és la Lluna? Et sembla un món habitable?

12.- Per què veiem la Lluna amb un aspecte diferent cada dia?

13.- Cada quan es repeteixen les fases de la Lluna? Per què?

·         Uneix les imatges amb el nom de la fase corresponent:

 

·         Quina diferencia hi ha entre lluna plena i lluna nova?

·         Per tant, si l’u de gener hi ha lluna plena…

  • Quan serà el següent quart minvant?
  • I la següent lluna nova?
  • En quina data hi haurà el següent quart creixent?
  • Quan serà la següent lluna plena?

14.- De què en diem un mes lunar?

 

Bloc 2. L’ATMOSFERA. L’AGUA I L’ÚS QUE EN FEM. L’AIRE I EL TEMPS ATMOSFÈRIC.

A) L’ATMOSFERA L’AIRE ATMOSFÈRIC. L’AGUA I L’ÚS QUE EN FEM

1.- Relaciona de manera adequada:

Temperatura              Anemòmetre i penell             Suau, huracanat...

Precipitacions             Observació directa                Fred, calor...

Estat del cel                Pluviòmetre                           Núvols, assolellat...

Vent                            Termòmetre                          Pluja, neu...

2.- Què és l’atmosfera? Quin gruix té?

3.- Contesta breument les preguntes següents:

            a) Quins gasos són més abundants a l’aire atmosfèric?

            b) Què significa que l’aire es pot expandir?

            c) Quin gas present a l’aire és necessari per a poder respirar?

d) Com seria la temperatura de la Terra si no hi hagués atmosfera? Per què?

4.- Anota les propietats més característiques de l’aire. Per què l’aire es pot comprimir o expandir?

5.- Indica de quin tipus de vent (huracà, brisa o temporal) es tracta:

            a) És capaç de moure els arbres

            b) Pot arrencar arbres i teulades

            c) Mou lleugerament les fulles dels arbres

6.- Per què s’utilitzava la força del vent en l’antiguitat?

7.- Què és un aerogenerador? Explica per què s’utilitza.

8.- Sabries explicar què és un parc eòlic?

9.- D’on obté el nostre cos l’energia que necessitem per viure?

10.- Per on respiren les plantes?

11.- Què necessiten les plantes per realitzar la fotosíntesi?

12.- Completa les frases següents:

            a) Quan respirem, prenem l’.......... de l’aire.

            b) Quan respiren, les plantes prenen .......... de l’aire.

            c) Quan les plantes fabriquen aliments, prenen .......... de l’aire, i desprenen ......

            d) El procés pel qual les plantes fabriquen aliments s’anomena ..........

13.- Per què és tan important l’aigua per als éssers vius?

14.- Explica l’expressió següent: “L’aigua canvia d’estat”. Quins canvis d’estat coneixes? Com s’anomena cadascú? Cita un exemple de cada canvi d’estat que es doni en la naturalesa.

15.- Per què no podem beure aigua del mar? Què ens passaria si ho féssim?

16.- Què és un aqüífer?

17.- Explica per què no s’exhaureix l’aigua encara en fem servir cada dia per beure, regar o rentar.

18.- Repassa el cicle de l’aigua. Pots fer-lo mirant el contingut de alguna de les següents pàgines:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/index.htm

http://www.lopedevega.es/users/juanjoromero/eso/anim/ciclodelagua.swf

http://www.youtube.com/watch?v=BGCOhzemrDo

B) EL TEMPS ATMOSFÈRIC

19.- Què és el temps atmosfèric?

20.- Quins tres elements determinen el temps atmosfèric? Defineix-los.

21.- Què és la humitat de l’aire? D’on procedeix?

22.- Saps amb quin aparell es mesura la pressió? I el nom d’alguna unitat de mesura?

23.- Descriu com es formen els núvols.

24.- Escriu el nom de tipus de núvols.

25.- D’on procedeixen les precipitacions?

26.- De quines maneres pot caure l’aigua dels núvols?

27.- De què estan formats els flocs de neu? Quines formes tenen?

28.- Què és la calamarsa?

29.- Es pot produir un canvi sobtat del temps atmosfèric? Per què?

30.- Escriu el nom d’alguns aparells que utilitzen els meteoròlegs per predir el temps.

31.- Per què serveix l’anemòmetre? Explica com funciona.

32.- Com es mesura la quantitat d’aigua que ha caigut en una localitat determinada?

33.- Què és una estació meteorològica? Qui analitza la informació obtinguda?

34.- Com és el clima de les zones de muntanya de Catalunya? I el de la costa? I el de les zones de plana? Fes una breu explicació en cada cas, referint-la als elements que determinen el temps atmosfèric.

35.- Consulta el mapa del temps d’un dia del mes d’abril ( i explica quins símbols hi ha dibuixats i què volen dir.
www.meteocat.com
 

Bloc 3. LA MATÈRIA
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm

1.- Explica què és la matèria a partir de dos exemples.

2.- Posa dos exemples d’objectes i uns altres dos de substàncies.

3.- Defineix què són la massa i el volum. Completa la taula següent:

PROPIETAT

UNITAT DE MESURA

INSTRUMENT

Volum

Litre

 

Massa

 

Balança

4.- Quants kilograms són 3200 g? Quants mil·lilitres són 2,5 l?

6.- Quanta aigua (massa en g) hi ha en una ampolla que pesa, si està plena, 1,2 kg, i si està buida, 300 g?

7.- Quants gots de 150 ml es poden omplir amb una ampolla d’1,5 l d’aigua?

8.- Expressa’n la massa en quilograms, i el volum en litres:

9.- Expressa’n la massa en grams, i el volum en mil·lilitres:

10.- Què té més massa, un globus inflat o un globus buit? Explica per què.

11.- Recorda ara el concepte de densitat d’un cos. Què té més densitat, un globus inflat o un globus buit? Explica per què.

12.- Relaciona cada element amb la unitat de massa més adequada:

·         Elements:             a) sac de patates  b) full de paper  c) balena  d) camió  e) quadern  e) paquet de cigrons  f) carret d’anar a comprar

·         Unitats:    Tona                Gram              Kilogram

13.- Podem dir que un líquid té forma pròpia? I un gas? Explica per què.

14.- Ordena de menor a major volum aquests objectes:

            bala – pilota de tennis – pilota de bàsquet – pilota de golf

15.- Digues si aquestes frases són vertaderes o falses. Si són falses, escriu-les correctament.

 • Les propietats de la matèria ens permeten distingir els diferents tipus de matèria que constitueixen els objectes.
 • L’olor, el color, la forma, la textura i els sentits són propietats de la matèria.
 • El volum és la propietat que ens indica la massa que té un cos.
 • La quantitat de matèria que té un cos s’anomena massa.
 • Per mesurar la massa dels cossos utilitzem la cinta mètrica.
 • El quilòmetre, el metre i el centímetre són unitats de mesura del volum.
 • Una forquilla de metall permet el pas de la calor.

16.- Digues quins instruments i quina unitat de mesura faries servir en cada cas per saber:

 • El volum de refresc que conté una llauna.
 • La massa d’una síndria.
 • La massa d’una fulla d’una planta.
 • El volum d’aigua d’una piscina.

17.- Explica les propietats que diferencien els cossos sòlids dels líquids i dels gasosos.

18.- Quins canvis d’estat es poden produir quan s’escalfa una substància? I quan es refreda?

19.- Quina diferència hi ha entre substància pura i mescla? Posa dos exemples de cadascuna.

20.- Posa dos exemples de mescles. Quina és la característica fonamental d’una mescla homogènia? I la d’una mescla heterogènia?

21.- Cita dos mescles homogènies i altres dos heterogènies:

22.- Escriu el nom dels components de les mescles següents:

            Tinta – cafè amb llet – aigua salada – amanida – gaspatxo

23.- Classifica les mescles de l’activitat anterior segons siguin homogènies o heterogènies.

Homogènies

Heterogènies

 

 

24.- Escriu el nom d’una mescla que tingui, com a mínim, tres components. Indica quins són i si es tracta d’una mescla homogènia o heterogènia.

25.- Com separaries una mescla en què hi hagués serradures de ferro, sorra, aigua i sal? (Digues el nom del instruments que utilitzaries per fer-lo, l’ordre que seguiries, i el nom de les tècniques de separació necessàries per realitzar la separació total dels diferents components


 

Bloc 4. CANVIS D’ESTAT DE LA MATÈRIA

1.- Què és un canvi d’estat d’una substància?

2.- Què és el que provoca els canvis d’estat?

3.- Explica la diferència entre un canvi físic i un canvi químic? Posa un exemple de cada tipus.

4.- Indica si en aquestes situacions es produeixen canvis físics o químics.


5.- Fes un dibuix esquemàtic del cicle de l’aigua i explica els canvis físics que es produeixen en aquest procés.

6.- Digues quin d’aquests canvis és un canvi físic i quin és un canvi químic. Justifica la resposta.

 • La mantega s’estova quan l’escampes per la torrada calenta.
 • El vi, si l’ampolla es queda oberta, es fa malbé i es transforma en vinagre.
 • Es trenca una ampolla de vidre.
 • Descongelació d’un glaço de gel.
 • Putrefacció d’una peça de fruita.

7.- Observa al teu voltant durant un o dos minuts. Descriu tres canvis (físics o químics) que s’hagin produït durant aquest temps.

8.- Explica quins canvis d’estat passen en les situacions següents:

 • Un gelat es fon.
 • El Sol asseca la roba estesa.
 • Preparem un gelat de llimona.

9.- Què s’ha de fer per passar de sòlid a líquid? I de gas a líquid?

10.- Descriu quatre canvis físics que puguis provocar manipulant un full de paper.

11.- Descriu dues situacions en les quals aprofitis canvis de la matèria.

12.- Escriu els canvis d’estat que hi ha indicats a continuació i si s’hi ha d’aplicar calor o extreure’n perquè es produeixen:


 • De sòlid a líquid
 • De líquid a sòlid
 • De líquid a gas
 • De gas a líquid

13.- Explica per què el mirall de la cambra de bany s’entela quan ens hi dutxem.

14.- Indica si són vertaderes (V) o falses (F) aquestes afirmacions. Corregeix les falses.

 • Els canvis físics de la matèria només modifiquen la seva aparença interna.
 • Els canvis químics alteren las propietats de la matèria i provoquen que es transformi en una altra.
 • Els canvis de posició, de forma, de temperatura i d’estat són canvis químics.
 • Els processos de descomposició, d’oxidació i de combustió són canvis químics.

15.- En què es diferencien una oxidació i una combustió?

16.- Enumera inconvenients i avantatges del fet que la matèria estigui sotmesa a canvis físics i químics.

 

Bloc 5. ELS MATERIALS

1.- Quan parlem de materials naturals i de materials artificials, a què ens referim normalment? Posa un parell d’exemples de cadascun d’aquests tipus de materials.

2.- El suro, és un material natural o artificial? I el plàstic? Explica per què.

3.- Què vol dir que un material és resistent? I que és elàstic?

4.- Indica unes quantes propietats dels materials amb què estan fets un diari, un got de vidre i un cotxe.

5.- Quina propietat del paper ens permet fer vaixells i ocells de paper?

6.- Quines propietats necessiten tenir els material següents?

            Resistència – flexibilitat – lleugeresa – elasticitat – transparència

7.- Quin tipus de material és la fusta? Tots els diversos tipus de fusta tenen les mateixes propietats?

8.- Quina substància s’extreu de la fusta per fabricar el paper?

9.- Si per fabricar 1000 kg de paper es necessiten tretze arbres, quants kilograms de paper s’obtindran d’un arbre? Quants kilograms de paper s’obtindran amb vint arbres?

10.- Quines mesures prendries per reduir el consum de paper?

11.- Què és el petroli? Per què és tan important en l’actualitat?

12.- Què tenen en comú la gasolina i el niló?

13.- Com creus que pot perjudicar el medi ambient un consum excessiu d’objectes de plàstic?

14.- Quines propietats hauria de tenir un material per fabricar una perxa de salt d’alçada?

15.- El procés d’obtenció del vidre necessita molta energia. Podries explicar per què?

16.- Què són els residus sòlids? Escriu-ne tres que tu produeixis.

17.- Posa un exemple de com reduir el consum d’envasos, un de com reutilitzar i un de com reciclar residus sòlids.

18.- Què són els minerals?

19.- Cita algunes diferències destacables entre el diamant i el guix, en relació amb les seves propietats físiques i químiques.

20.- Escriu el nom de tres minerals que siguin actualment objecte d’explotació en Catalunya.

 • Quines propietats caracteritzen aquests minerals?
 • En quin lloc del territori podríem trobar-les?
 • Quina utilitat té per a les persones cadascun d’aquests minerals?

21.- Quines espècies de minerals necessitaríem per obtenir: ferro, alumini, coure, calci? (Procura citar al menys una espècie mineral en cada cas)

22.- Què són les roques? Com es classifiquen segons l’origen?

23.- Escriu el nom de tres roques que siguin actualment objecte d’explotació en Catalunya.

 • Quines propietats caracteritzen aquestes roques?
 • En quin lloc del territori podríem trobar-les?
 • Quina utilitat té per a les persones cadascuna d’aquestes roques?

24.- Quines diferències destacables hi ha entre una mina i una pedrera?

25.- Amb quin tipus de roca solen fer-se les voreres dels carrers? I les escultures? I els teulats de moltes cases a l’alta muntanya?

 

Bloc 6. FONTS D’ENERGIA

1.- Què é l’energia? Posa’n algun exemple.

2.- Què feia servir l’ésser humà antigament per al transport? I per cuinar?

3.- Per què necessitem ara més energia que abans?

4.- D’on s’obté l’energia? Indica cinc exemples de recursos energètics o fonts d’energia.

5.- Indica quina forma d’energia és:

 • La que emet una estufa.
 • La que fa funcionar el televisor.
 • La d’una pilota que rodona per terra.

6.- Anota quines formes d’energia són presents a la cuina de casa teva i com es posa de manifest cadascuna. Per exemple: l’energia mecànica que apareix en el moviment del tambor de la rentadora.

7.- Relaciona cada forma d’energia amb l’efecte que produeix:

            Energia lluminosa                  Corrent elèctric

            Energia calorífica                  Moviment

            Energia mecànica                  Llum

            Energia elèctrica                   Calor

8.- Enumera sis fonts d’energia i classifica-les segons siguin renovables o no renovables.

9.- Què és exactament una font d’energia no renovable? S’exhaureix?

10.- Què és un combustible? Posa exemples de substàncies que siguin combustibles.

11.- Quin és l’origen del carbó? I el del petroli?

12.- Com s’obté el carbó?

13.- On es troben el gas natural i el gas butà?

14.- En què s’utilitza l’urani? Representa alguna classe de perill per a la salut dels éssers vius? Per què?

15.- Es produeix molt corrent elèctric a les centrals nuclears? Per què?

16.- Què és una font d’energia renovable?

17.- Podria viure una planta que estigués sempre en la foscor? Per què?

18.- Per què es diu que l’energia solar i l’energia eòlica són netes?

19.- Quines dues formes d’energia ens arriben del Sol?

20.- Què és un aerogenerador?

21.- Com s’anomena el lloc on es produeix energia elèctrica a partir de l’aigua?

22.- En quin tipus d’energia es transforma l’energia del Sol i de l’aigua?

 

Bloc 7. ELECTRICITAT, CIRCUITS ELÈCTRICS, FORCES I ELECTROMAGNETISME

1.- En què consisteix l’electrització dels cossos? Posa un exemple d’electrització.

2.- Què és un llamp? Com es produeix?

3.- En què consisteix el corrent elèctric?

4.- D’on procedeix, principalment, l’electricitat que arriba a les nostres llars?

5.- Com s’anomenen els materials que deixen passar el corrent elèctric? I els que no deixen que passi? Posa dos exemples de cada tipus de material.

6.- Per què serveix una pila? Quin tipus d’energia es transforma en energia elèctrica en una pila?

7.- Per què serveixen els circuits elèctrics? De què consten?

8.- Quina és la funció d’un interruptor en un circuit elèctric? I la d’un receptor elèctric?

9.- Descriu tots els elements que formen el circuit elèctric que encén el televisor de casa teva.

10.- Dibuixa un circuit elèctric format per tres bombetes, un generador elèctric i un interruptor.

11.- Indica si aquests objectes són receptors elèctrics:

            fluorescent – fogó de gas – telèfon – patí – calculadora – bicicleta

12.- Enumera algunes precaucions que has de tenir en compte quan manipulis aparells elèctrics.

13.- Explica amb les teves paraules què és una força i enumera tres situacions en que necessitis exercir una força.

14.- Indica quin tipus de força actua en els casos següents:

 • En caure una fruita madura de l’arbre.
 • Si fregues un regle amb un drap, atreu trossets de paper.
 • En subjectar una nota a la porta de la nevera amb un imant.

15.- Explica què és el magnetisme i enumera dues situacions quotidianes en què et sigui útil aquesta força. Què és el camp magnètic?

16.- Què és un imant? De quines classes hi ha?

17.- Per què un imant és capaç d’atreure un clau de ferro des d’una certa distància?

18.- Quin nom reben els pols d’un imant?

19.- Què passa si intentem ajuntar dos pols iguals de dos imants? Per què?

20.- Què és i per què serveix una brúixola?

21.- Per què l’agulla imantada d’una brúixola sempre assenyala el nord?

22.- Què és un generador elèctric?

23.- Quina transformació d’energia es produeix en un plafó solar?

24.- D’on prové l’energia que es transforma en energia elèctrica en una pila? Quins aparells coneixes que funcionen amb piles?

25.- Què és un alternador? Explica com funciona l’alternador d’una bicicleta.

26.- Què és un motor elèctric? Quina transformació d’energia s’hi produeix? Posa diversos exemples d’aparells que utilitzen un motor elèctric.

27.- Observa la figura i contesta:

 • Per què s’encén la bombeta?
 • Quin element del circuit genera el corrent elèctric?
 • Per què el clau de ferro atreu les llimadures de ferro que hi ha sobre la fusta si no és un imant natural?

 

Bloc 8. EL SO, LA LLUM I LA CALOR

A) EL SO I LA CALOR

1.- Què és el so? Amb quin sentit notem el so?

2.- Explica la diferència entre la durada, la intensitat, l’altura i el timbre d’un so.

3.- Descriu com és la durada,  la intensitat i l’altura d’aquests sons.


4.- Anota un exemple d’un so amb les característiques següents:

 • Un so greu i un altre agut
 • Un so llarg i un altre curt
 • Un so d’intensitat fluixa i un altre curta.

5.- Compara com sona un mateix so en propagar-se per dos mitjans diferents. Després de fer l’experiment, explica les diferències que hi has notat.


6.- Per què, de vegades, quan cridem a la muntanya, sentim que ens retorna la nostra veu?

7.- Alguns animals, com les balenes, emeten sons per comunicar-se o orientar-se. Podem dir, per tant, que el so es transmet per l’aigua? Què necessita el so per transmetre’s? Digues un parell més de noms d’animals que es comuniquin o orientin gràcies als sons que emeten.

8.- Segurament has vist caure algun llamp durant una tempesta.

 • Com s’anomena la resplendor que veiem del llamp?
 • I el so que produeix?
 • Per què un llamp es veu abans de sentir-ne el so?

9.- A quins llocs no és possible la propagació del so? Posa un exemple que ho aclareixi.

10.- Què és la contaminació acústica? Cita tres causes de contaminació acústica que consideres que poden arribar a ser greument perjudicials per a la salut de les persones.

LA CALOR

11.- Què és una font de calor? Posa tres exemples de fonts de calor.

12.- El Sol, és una font de calor natural o artificial? Quin és l’origen de la calor que emet el Sol?

13.- Què és la temperatura? Com es mesura?

14.- A quina temperatura aproximada es troba el teu cos quan et trobes bé? Quin termòmetre utilitzaries per saber si tens febre? I quin faries servir per saber si fa fred al carrer?

15.- Indica si és veritable (V) o fals (F). En cas de que sigui fals, digues per què:

 • Quan es refreda, l’aigua l’aigua líquida passa a l’estat gasós.
 • Quan posem dos objectes en contacte, el més calent cedeix calor al més fred.
 • La roba d’abric és conductora de calor.

16.- Què vo dir que un objecte es dilata? I que es contreu? L’aigua, es dilata o es contreu quan es congela?

17.- Podries explicar per què es va refredant la sopa calenta al plat a mesura que passa el temps?

B) LA LLUM

18.- Què és la llum i amb quin sentit es percep?

19.- Per què podem veure els objectes que no són fonts de llum?

20.- Quina diferència hi ha entre un cos lluminós i un cos il·luminat? Anomena tres cossos lluminosos i tres d’il·luminats.

21.- Classifica els cossos següents:

Sol – paper vegetal – llanterna – pilota – cuca de llum – llibre – ulleres – ampolla d’aigua –vidre glaçat

COSSOS LLUMINOSOS

COSSOS IL·LUMINATS

NATURALS

ARTIFICIALS

TRANSPARENTS

TRANSLÚCIDS

OPACS

 

 

 

 

 

 

22.- Explica la diferència entre un cos transparent i un altre de translúcid.

23.- Explica els fenòmens de la reflexió i de la refracció de la llum, amb l’ajut d'un parell de dibuixos que ho aclareixin.

24.- Digues una situació en que s’utilitzi la reflexió i de la llum i una altra en que s’utilitzi la refracció de la llum.

25.- Què és un mirall? Quins tipus de mirall hi ha? Com canvien la nostra imatge?

26.- Què són les lents? Quins tipus de lents coneixes? Com desvien els raigs de llum?

27.- Am quin fenomen relacionaries el fet que en una peixera rodona els peixos es vegin més grossos del que són?

28.- Què és la llum blanca? Quins són els colors que es considera que formen la llum blanca, i que per aquest motiu se’ls diu colors bàsics o primaris?

29.- Indica quin color s’obté si barrejem de dos en dos, i de totes les maneres possibles, les llums dels colors bàsics.

30.- Quins són els colors secundaris i com s’obté cadascú?

31.- Com es pot comprovar que la llum blanca la formen llums de molts colors?

32.- Dibuixa un arc de Sant Martí. Anota el nom de cadascun dels colors que el formen. Quina explicació té aquest fenomen físic?

33.- De quin color són els objectes que reflecteixen la llum de la manera següent:

            blau – tots els colors – taronja – cap color – groc – indi

34.- Indica si és cert que l’herba es veu de color verd perquè és el color que absorbeix.

35.- Digues el nom de dos instrument que ens permetin veure amb detall els objectes petits, com per exemple un microorganisme, i altres dos instruments que ens permetin veure els objectes llunyans, com per exemple algun astre del nostre sistema solar?

 36.- Explica què és una càmera fotogràfica digital.

 

Bloc 9. MÀQUINES, EINES I NOVES TECNOLOGIES

1.- Per què serveixen les màquines?

2.- Què és una màquina simple? Esmenta tres exemples de màquines simples.

3.- Descriu la politja i explica’n la utilitat. Per què es diu que la politja, o la palanca, són màquines simples?

4.- Explica la utilitat del pla inclinat o rampa. Posa’n algun exemple.

5.- De quins elements consta una palanca? Quins tipus de palanca hi ha i explica la utilitat de cadascú? Esmenta tres exemples de palanques.

6.- En aquestes figures hi pots veure dues eines, unes tisores i un trencanous, el funcionament de les quals es basa en la palanca. 

 • A quin gènere de palanca correspon cada eina?
 • Dibuixa un esquema d’aquestes dues eines i indica-hi on és cada un dels components de la palanca.

7.- Per què va ser tan important el descobriment de la roda? Esmenta aparells que portin rodes.

8.- Què és una màquina composta? Posa’n tres exemples.

9.- De quines màquines simples consten unes tisores?

10.- Explica què és un engranatge i com funciona. Posa exemples de màquines que tinguin engranatges.

11.- Respon a les següents preguntes sobre la bicicleta:

 • Amb quin tipus d’energia funciona?
 • Què són el pinyó i el plat?
 • Com frena la roda?

12.- Pensa una estona en la classe i fes una llista amb les diferents màquines que portem amb nosaltres normalment.

13.- Busca informació i fes una llista d’unes quantes eines que fan servir

            un fuster – un pagès – un perruquer – un mecànic – una modista

14.- Què és una eina manual? I una eina mecànica? Indica tres eines manuals que es puguin transformar en eines mecàniques.

15.- Quin tipus de motor pot portar una eina mecànica?

16.- Quins van ser els avenços principals en física, química i medicina durant el segle XX?

17.- A què creus que és degut que l’esperança de vida d’una persona, és a dir, els anys que pot viure, sigui més gran ara que fa cent anys?

18.- Quines van a ser les millores pel que fa a les comunicacions?

19.- Quines coses ens permet fer un ordinador avui dia?

 ***

Hoy había 7 visitantes (62 clics a subpáginas)