Avaluació

Coneixement del medi natural, social i cultural

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

Cicle inicial

Cicle mitjà

Cicle superior

·         Fer-se preguntes fruit de l’observació de l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part, distingint els elements humanitzats i els naturals. Demostrar amb l’actuació la importància de respectar i protegir el medi, els éssers vius i els materials.

·         Justificar què és un ésser viu amb arguments relacionats amb la manera com duen a terme les funcions de nutrició, relació, reproducció.

·         Reconèixer i classificar amb criteris elementals els éssers vius de l’entorn i identificar algunes relacions que estableixen amb el medi, utilitzant els instruments adequats.

·         Reconèixer les principals parts del cos humà i relacionar-les amb la seva funció i amb els canvis físics que es produeixen al llarg de la vida. Identificar semblances i diferències entre les persones i valorar la seva diversitat física.

·         Valorar positivament la relació entre la salut i el benestar de la persona i la pràctica de determinats hàbits associats a la higiene, l’alimentació variada i equilibrada, l’exercici físic i el descans.

·         Conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica, especialment aplicats a l’escola, i la necessitat de respectar les normes bàsiques com a ciutadans.

·         Reconèixer, identificar i posar d’exemples de les responsabilitats i de les tasques que desenvolupen les persones a l’entorn, superant els estereotips sexistes.

·         Identificar els grups de pertinença dins l’entorn i les seves relacions. Reconèixer algunes manifestacions culturals presents en l’àmbit escolar, local, mostrant empatia, valorant la seva riquesa i respectant la seva diversitat.

·         Valorar el paper de les famílies i descriure alguns aspectes de la vida personal i familiar. Ordenar temporalment alguns fets rellevants. Descriure altres fets quotidians i elements patrimonials aplicant nocions temporals bàsiques.

·         Observar i identificar les propietats d’alguns materials i relacionar-les amb els seus usos i amb les normes de recollida per afavorir els seu reciclatge.

·         Desmuntar i tornar a muntar objectes senzills i joguines, diferenciar els diferents components, manipulant-los amb precaució i descriure algunes característiques del seu funcionament.

·         Col·laborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte.

 

·              Reconèixer i explicar, recollint dades i utilitzant aparells de mesura, les relacions entre alguns factors del medi físic i les formes de vida i activitats humanes, mostrant una actitud de respecte pel medi.

·              Analitzar i descriure elements naturals i humanitzats del paisatge de l’entorn proper i establir comparacions amb altres tipus de paisatges.

·              Utilitzar plànols i mapes, així com mecanismes d’orientació espacial per a situar-se en l’entorn, localitzar determinats elements i desplaçar-se.

·              Classificar animals i plantes de l’entorn proper i reconèixer les característiques bàsiques dels vertebrats d’acord amb criteris científics.

·              Identificar les parts del cos que permeten el moviment, relacionar-les amb altres òrgans i comprendre el funcionament del cos humà des d’un sentit global. Relacionar la nutrició amb l’obtenció d’energia i el creixement.

·              Valorar positivament la pràctica de determinats hàbits associats a la higiene, l’alimentació, l’exercici físic i el descans com a hàbits saludables que és recomanable mantenir, tot discernint les activitats que perjudiquen la salut.

·              Conèixer i valorar el funcionament bàsic de les institucions municipals i comarcals i els mecanismes democràtics de participació, utilitzant-los per participar activament al centre escolar.

·              Descriure alguns trets demogràfics i econòmics de l’entorn, identificar algunes manifestacions culturals, valorant la seva diversitat i riquesa, i localitzar elements del patrimoni comarcal natural i cultural.

·              Analitzar les situacions que poden comportar risc a nivell viari i proposar mesures de prevenció.

·              Aplicar nocions de canvi i continuïtat a alguns aspectes de la vida quotidiana de les societats humanes, situant alguns fets històrics rellevants, d’acord amb els criteris de successió i duració temporals. Utilitzar fonts documentals i patrimonials per justificar aquests canvis i continuïtats.

·              Identificar alguns dels usos que es fa dels recursos naturals i algunes de les conseqüències que se’n deriven. Analitzar l’impacte d’algunes activitats humanes sobre els recursos i en particular sobre l’aigua.

·              Saber muntar, desmuntar i utilitzar algunes màquines senzilles, analitzant el seu funcionament, posant atenció especial a l’energia que utilitzen i valorant la importància de fer un ús responsable de les fonts d’energia.

·              Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir informació rellevant per mitjà de l’observació sistemàtica directa i indirecta i el recull de dades amb els mitjans i fonts adequats i comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit.

·              Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació sobre un tema rellevant de l’entorn.

 

·             Analitzar els elements físics i humanitzats dels paisatges i els principals factors de canvi produïts per processos naturals i per l’activitat humana al llarg del temps. Reconèixer la diversitat de paisatges de Catalunya i Espanya i la necessitat de preservar la riquesa paisatgística i patrimonial.

·             Analitzar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i de les fonts d’energia, així com algunes conseqüències dels usos inadequats. Valorar, entre d’altres recursos, l’aigua com un bé escàs, i conèixer maneres diferents de prevenir o reduir l’impacte de les activitats humanes sobre el medi.

·             Utilitzar plànols i mapes a diferents escales i interpretant els diferents signes convencionals, així com fotografies aèries. Elaborar croquis i plànols senzills com a mitjà per analitzar elements del territori i comunicar els resultats de les observacions i interpretacions.

·             Relacionar l’estructura d’un ésser viu amb les funcions que realitza. Identificar els principals òrgans del cos humà i les funcions que realitzen tot relacionant l’adequat funcionament del cos amb determinats hàbits de salut. Conèixer les repercussions dels hàbits incorrectes sobre la salut.

·             Conèixer, analitzar i valorar els mecanismes de funcionament i de participació de les societats democràtiques, aplicats als òrgans de govern de diferents institucions, assumint responsabilitats en el sí del marc escolar.

·             Reconèixer i respectar la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn, de Catalunya i Espanya. Identificar les normes de convivència dels grups i respectar els drets i deures fonamentals de les persones.

·             Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació social, cultural, econòmic i tecnològic en l’entorn, en especial, els canvis provocats per la globalització, identificant i valorant algunes de les causes de les desigualtats en el món actual

·             Usar diferents informacions procedents dels mitjans de comunicació per interpretar problemes socials rellevants. Valorar la relació de proximitat que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació amb altres llocs del planeta.

·             Utilitzar diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) per obtenir informació sobre els trets significatius de la societat d’èpoques passades, situant els fets en línies de temps.

·             Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre alguns fenòmens físics i químics de la matèria, plantejant-se hipòtesis prèvies, seleccionant el material necessari, registrant els resultats i comunicant les conclusions, oralment i per escrit, per mitjans convencionals i amb l’ús de les TIC.

·             Planificar i realitzar projectes de construcció d’alguns objectes, maquetes i aparells senzills, seleccionant els materials pertinents, i demostrant responsabilitat en les tasques individuals i actitud cooperativa per al treball en grup, vetllant per la pròpia seguretat i la dels altres.

 

 

Hoy había 12 visitantes (98 clics a subpáginas)