Biologia_2nBatx

Biologia 2n Batxillerat - Presentacions power-point

Microbiologia
http://www.slideshare.net/tiotavio/microbiology-18232276

BLOC 7: ECOLOGIA
ema 6 (I). Estructura i dinàmica dels ecosistemes (I)
http://www.slideshare.net/tiotavio/tema-6i-introduccecologiaestructuraecosistemes

Tema 6 (II). Estructura i dinàmica dels ecosistemes (II)
http://www.slideshare.net/tiotavio/unitat-6-ii-estructura-i-dinmica-dels-ecosistemesii

Tema 7. Dinàmica dels ecosistemes. Cicles biogeoquímics
http://www.slideshare.net/tiotavio/unitat-7-dinmica-dels-ecosistemes-cicles-biogeoqumics

BLOC 3: GENÈTICA I EVOLUCIÓ


Tema 5. Genètica mendeliana

1ª part: http://www.slideshare.net/tiotavio/pp-2009-10-her-mendel1unitat5a-bo
2ª part
:
http://www.slideshare.net/tiotavio/gentica-mendeliana-2

Tema 6. Genètica i evolució

1ª part: http://www.slideshare.net/tiotavio/bio2ngen-i-evo-iunitat6a
2ª part:
http://www.slideshare.net/tiotavio/pp-2009-10-evoluciiiunitat6b

En torn al debat: "EVOLUCIÓ vs. CREACIÓ?"

http://www.slideshare.net/tiotavio/la-evolucin-2369214


BLOC 1: METABOLISME


Tema 1. Metabolisme. Conceptes bàsics. Enzims

http://www.slideshare.net/tiotavio/unitat1-enzims-09-10

Tema 2. Catabolisme

http://www.slideshare.net/tiotavio/unitat2-catabol-09-10

Tema 3. Anabolisme

http://www.slideshare.net/tiotavio/unitat3-anaboli-09-10

BLOC 5: BIOTECNOLOGIA. BIOLOGIA MOLECULAR.

Tema . L'expressivitat genètica
http://www.slideshare.net/tiotavio/lexpressivitat-gentica

Tema . La replicació de l'ADN
http://www.slideshare.net/tiotavio/replicaci-de-ladn

BLOC 2: IMMUNOLOGIA

Tema . Immunologia
http://www.slideshare.net/tiotavio/immunologi-curs2009-10
Hoy había 2 visitantes (98 clics a subpáginas)