Biologia_Objectius mínims

Biología i Geología 3er ESO                                     OBJECTIUS MÍNIMS
Pendent d'actualització

 1. La nutrició humana (Unitat 1 del llibre)

 Conceptes bàsics que cal estudiar

– La funció de nutrició en els éssers humans.

– L’aparell digestiu i les seves parts. Nom i funció general de cada òrgan.

– Diferències entre alimentació, digestió i absorció.

– Concepte d’aliment i de nutrient.

– L’aparell respiratori i les seves parts. Nom i funció general de cada òrgan.

– La ventilació i l’intercanvi de gasos. Saber explicar com té lloc.

– L’aparell circulatori i les seves parts. Estructura i funcionament del cor. Saber explicar quina és la funció de les principals artèries i venes relacionades directament amb el cor.

– L’aparell excretor i les seves parts. Nom i funció general de cada òrgan.

– Saber explicar en què consisteix l’excreció.

2. Coordinadors i efectors (Unitat 2 del llibre)

Conceptes bàsics que cal estudiar

– Saber què és el sistema nerviós central: anatomia i funcions. Nom i funció general dels òrgans que ho integren.

– Explicar l’acció del sistema nerviós autònom: sistema simpàtic i parasimpàtic.

– Sistema endocrí. Nom i funció general de les glàndules que ho integren. Concepte d’hormona i nom de les hormones de les principals glàndules del cos humà i resum de la seva funció.

– Els músculs: mecanisme de la contracció muscular. Principals tipus de músculs (llis, estriat i cardíac), tot diferenciant-los entre ells. Conèixer els noms dels principals músculs del cos.

– El teixit ossi i el teixit cartilaginós: característiques generals).

– Anatomia de l’esquelet humà. Tipus d’ossos. Conèixer els noms dels principals ossos del cos.

– Saber quines són les cèl·lules del sistema immunitari i la funció concreta de cadascuna.

– Saber explicar el mecanisme de defensa: antigen-anticòs.

3. La relació (Unitat 3 del llibre)

Conceptes bàsics que cal estudiar

- Organització de la funció de relació.

- Les cèl·lules del teixit nerviós: neurones. Parts i funció.

- La transmissió de l’impuls nerviós: la sinapsi.

- Els diferents tipus de receptors sensorials (externs i interns).

- Fotoreceptors. L’ull: les seves parts i funció específica de cadascuna.

- Mecanoreceptors: l’oïda i l’equilibri. Característiques generals.

- Quimioreceptors: el gust i l’olfacte. Característiques generals.

- La pell, un òrgan multisensorial. Característiques generals.

4. La reproducció (Unitat 4 del llibre)

Conceptes bàsics que cal estudiar

– La funció de reproducció en els éssers humans.

– L’aparell reproductor masculí. Morfologia i anatomia. Nom i funció general de òrgans que ho integren.

– L’aparell reproductor femení. Morfologia i anatomia. Nom i funció general de òrgans que ho integren.

– Fisiologia de la reproducció. Conèixer el mecanismo del cicle sexual femení. Control hormonal del cicle.

– Conèixer les característiques principals dels següents procesos relacionats amb la reproducció humana: fecundació, l’embaràs, el part i la lactància.

– Malalties de transmissió sexual. Conèixer les característiques principals (causa i efectes, òrgans en que tenen lloc, etc.) de les malalties principals (explicades a clase).

***

Hoy había 7 visitantes (71 clics a subpáginas)