Contenidos

Continguts Biologia 2n Batx
(conceptuals i procediments)

 

 
 
Blocs de continguts avaluables
 
 
 
Ref. llibre de text
 
Biologia 2 Grup Promotor Santillana
·        Metabolisme (Bloc 1)
·         Unitats 1, 2, 3 i 4
·        Immunologia (Bloc 2)
 
·         Unitats 10 i 11
·        Genètica mendeliana i evolució (Bloc 3)
 
·         Unitats 5 i 6
·        Disseny experimental (Bloc 4)
 
·         De tot el programa
·        Biologia molecular (biomolècules i biotecnologia) (Bloc 5)
·        Microbiologia (Bloc 6)
 
·         Repàs de 1er
 
 
·         Unitat 9
·        Ecologia (Bloc 7)
·         Unitats 7 i 8

 
 
Bloc 1 - Metabolisme
 
1. Introducció al metabolisme.
1.    Catabolisme. Energia i treball biològic. Anabolisme. Relació entre catabolisme i anabolisme.
2.    Via metabòlica i reacció química. Reaccionsexergòniques i endergòniques. Diferència entre espontaneïtat i velocitat.
3.    Importància dels enzims: Catàlisi.
4.    Cèl·lules autòtrofes i heteròtrofes. Flux de matèria i d'energia.
 
2. Esquema general del metabolisme.
1.    Vies metabòliques principals: (de cada via: nom, localització cel·lular, substrat inicial i producte final, energètica i oxidació o reducció de coenzims).
2.    Magatzems de l'energia metabòlica: glicogen, triacilglicèrids i proteïnes. L'ATP com a transportador d'energia i el NADH i el NADPH com a transportadors de poder reductor.
3.    Catabolisme cel·lular aeròbic i anaeròbic i balance energètic. Identificació del paper de l’oxigen en la respiració aeròbica. Diferenciació de les fases de la respiració cel·lular i relació amb l’estructura del mitocondri. Fermentació. Balanç energètic de la respiració i la fermentació. Els enzims com a reguladors del metabolisme.
 
3. La fotosíntesi.
1.    Concepte i reacció global. Localització cel·lular. Fase lluminosa: fotòlisi de l'aigua, generació de poder reductor (NADPH) i fosforilació de l'ADP a ATP. Fase fosca: fixació del carboni i cicle de Calvin. Balanç de la fotosíntesi.
2.    Relació de la fotosíntesi amb l’estructura dels cloroplasts. Importància biològica de la fotosíntesi. Fotosíntesi bacteriana. Fotosíntesi i respiració. La quimiosíntesi.
 
4. Diversitat metabòlica.
1.    Classificació dels organismes en funció de la seva font de carboni i d'energia. Concepte d'aerobiosi i d'anaerobiosi.
 
 
Bloc 2- Immunologia
 
1. El sistema immunitari.
Concepte de immunitat natural i adquirida. Funcions del sistema immunitari. Òrgans del sistema immunitari. Antígens i anticossos: concepte del que és propi i del que és estrany.
 
2. Principals cèl·lules del sistema immunològic i la seva funció.
Especialització dels diferents tipus de leucòcits.
 
3. Mecanismes de defensa específica: resposta cel·lular i resposta humoral.
Defensa natural i adquirida contra infeccions bacterianes, infeccions víriques i paràsits. Defensa contra cèl·lules canceroses.
 
4. Tipus de vacunes i mecanisme d’actuació:
Vacunes d’immunització passiva i vacunes d’immunització activa.
 
5. Trastorns i malalties relacionades amb la immunitat.
Mecanismes bàsics que les causen: rebuig de transplantaments (el complex major d’histocompatibilitat), al·lèrgies, malalties auto-immunes, leucèmies, immunodeficiències innates i adquirides (SIDA).
 
 
Bloc 3 - Genètica mendeliana i evolució
 
1. Genètica mendeliana.
1.    Conceptes de genotip, fenotip, dominant, recessiu, homozigot, heterozigot i encreuament prova. Resolució de problemes de monohibridisme i dihibridisme en casos d’herència autosòmica i lligada al sexe.
2.    Interpretació de la recombinació.
 
2. Evidències de l'evolució.
Evidències biogeogràfiques. Evidències paleontològiques. Concepte de fòssil. Evidències anatòmiques. Òrgans homòlegs i anàlegs. Òrgans vestigials. Convergència i radiació adaptativa. Evidències embriològiques. Evidències bioquímiques (biomolècules comunes, universalitat del codi genètic, similituds en seqüències d'aminoàcids i de DNA, reaccions creuades antigen - anticòs).
 
3. Teoria sintètica de l’evolució (neodarwinisme).
1.    Variabilitat fenotípica. Causes, heretabilitat (variabilitat genètica) i exemples. Freqüència gènica i el seu càlcul. Flux gènic.
2.    Caràcter preadaptatiu de les mutacions. Tipus de mutacions. Exemples de mutacions cromosòmiques en humans. Paper evolutiu de les mutacions.
3.    La selección natural i la seva actuació sobre la variabilitat; exemples. La deriva gènica. Concepte biològic d'espècie. Especiació: mecanismes d'aïllament prezigòtic i postzigòtic; exemples.
 
4. Antecedents històrics a la teoria sintètica de l’evolució.
1.    Lamarckisme: principis bàsics.
2.    Darwinisme: principis bàsics.
 
 
Bloc 4 - Disseny experimental
 
1. Hipòtesi i variables. Reconeixement i formulació del problema a investigar.
Formulació d’hipòtesis en situacions contextualitzades. Distinció de la variable
independent i de la variable depenent. Identificació i control de variables en situacions contextualitzades.
 
2. Controls i rèpliques. Concepte de control i de rèplica. Aplicació del concepte de control i de rèplica en situacions contextualitzades. Elaboració de dissenys experimentals bàsics.
 
3. Resultats i conclusions. Anàlisi dels resultats i formulació de conclusions.
 
 
Bloc 5 - Biologia molecular (biomolècules i biotecnologia)
 
1. Introducció a la bioquímica. Reconeixement del caràcter universal de la composició química de la cèl·lula i dels organismes.
 
2. Els glúcids. Reconeixement de l’estructura dels monosacàrids. Formació i estructura de l’enllaç glucosídic. Disacàrids i polisacàrids (midó, glicogen, quitina i cel·lulosa). Interpretació de la relació entre l’estructura i la funció dels principals glúcids. Identificació experimental de la presència de glúcids en els aliments (Proves de Lugol; Fehling o Benedict).
 
3. Els lípids. Reconeixement de l’estructura dels principals lípids. Interpretació de la relació entre l’estructura i la funció dels principals lípids (àcids grassos, acilglicèrids, fosfolípids). Identificació experimental de la presència de lípids en els aliments (insolubilitat en aigua, taca translúcida).
 
4. Biotecnologia. Idees bàsiques sobre els processos de transcripció, traducció i replicació del DNA, i sobre l’estructura del DNA i les proteïnes. Concepte de biotecnologia. El DNA recombinant. Caracterització del procés de transgènesi. Aplicacions de la biotecnologia alimentària (aliments funcionals i transgènics). Ús de microorganismes en processos industrials (agricultura, farmàcia, alimentació i bioremediació).
 
 
Bloc 6 - Microbiologia
 
1. Els virus. Descripció de la composició, la morfologia i l’estructura dels virus com a estructures acel·lulars. Tipus de virus en funció del seu material hereditari, DNA o RNA, i descripció de cicles vírics (lític i lisogènic). Caracterització del procés de retrotranscripció, i comparació amb els processos generals de transcripció, traducció i replicació del material hereditari. [Cal que els alumnes recordin les idees bàsiques sobre els processos de transcripció, traducció i replicació del DNA, per poder fer les comparacions].
 
2. Els bacteris. Descripció de la composició, la morfologia i l’estructura dels bacteris. Breu relació de la diversitat bacteriana i la seva ubiqüitat, taxa de creixement i capacitats metabòliques. Mecanismes d’autoduplicació i de parasexualitat bacteriana.
 
3. Antibiòtics. Mecanismes generals d’acció dels antibiòtics. La resistència als
antibiòtics.
 
 
Bloc 7 - Ecologia
 
1. La biodiversitat. Concepte de biodiversitat. Biodiversitat a escala individual,
poblacional i d’ecosistemes. Utilització de claus dicotòmiques per a la identificació d’espècies. Anàlisi de les principals característiques morfològiques, anatòmiques i fisiològiques distintives dels cinc regnes en què es classifiquen els éssers vius. Importància ecològica de la biodiversitat.
 
2. Estructura i dinàmica dels ecosistemes. Interpretació i relació dels conceptes d’ecosistema, biòtop, biocenosi i població. Anàlisi del cicle de matèria i del flux d’energia com a motor dels ecosistemes. Anàlisi de la producció primària i secundària. Importància de la producció primària en el manteniment dels ecosistemes. Representació i discussió de xarxes tròfiques en el context d’ecosistemes terrestres i aquàtics. Interpretació i relació dels conceptes de nínxol ecològic, nivell tròfic i biomassa. Identificació i explicació de les relacions tròfiques que s'estableixen entre els seus components. Anàlisi i valoració del rol dels bacteris i fongs en el cicle de la matèria. Reconeixement del caràcter de la biosfera com ecosistema.

NOTA: Hi ha continguts de Primer de Batxillerat el domini dels quals és indispensable per poder tenir èxit en l’avaluació de certs continguts de segon.


 

 

Hoy había 7 visitantes (64 clics a subpáginas)