Continguts 1er

Currículum batxillerat – Decret 142/2008 - DOGC núm. 5183

Ciències de la Terra i del medi ambient

 

Primer curs

 

CONTINGUTS

 

El sistema Terra i el medi ambient

 

· Coneixement i aplicació de la teoria de sistemes a l'estudi del medi.

Identificació de la Terra com un gran sistema. Evidència de les

transformacions energètiques en la dinàmica terrestre interna i externa.

Representació de relacions causals en el diferents subsistemes terrestres.

· Història del coneixement de la Terra. Exposició i comparació d'algunes

grans controvèrsies geològiques per mitjà de l'anàlisi i valoració de textos

científics històrics.

· Descripció de l'explotació dels recursos naturals al llarg de la història.

Diferenciació i comparació entre els recursos renovables i els no

renovables. Identificació dels recursos energètics convencionals i

alternatius. Valoració de l'ús racional en l'explotació dels recursos. Relació

entre alguns consums i residus.

· Distinció entre riscos geològics naturals i induïts. Identificació dels factors

que intervenen en la valoració del risc geològic. Descripció de mètodes de

previsió i prevenció de riscos. Aplicació a casos particulars de risc.

· Definició del concepte d'impacte ambiental. Caracterització d'alguns

impactes ambientals a diferents escales.

· Caracterització del concepte de gestió ambiental. Valoració de les

conseqüències de les accions humanes sobre el medi ambient. Identificació

de diferents postures ideològiques davant els problemes ambientals.

Relació entre creixement econòmic i problemes ambientals: comparació

entre el conservacionisme i el desenvolupament sostenible.

 

La geosfera

 

· Caracterització de la Terra dins el sistema solar. Exposició dels diferents

mètodes d'estudi de l'interior de la Terra, interpretació i aplicació de les

dades que proporcionen. Esquematització de l'estructura interna de la Terra.

· Formulació del balanç energètic de la Terra. Descripció de les diferents

manifestacions de les energies interna i externa i comprensió de la seva

relació amb la dinàmica del planeta. Identificació de canvis en la superfície

del planeta causats per l'energia interna i externa de la Terra. Representació

i interpretació del cicle geològic.

· Formulació de la teoria de la deriva dels continents. Descripció de la teoria

de la tectònica de plaques: representació dels límits entre plaques i dels

fenòmens geològics associats. Comprensió dels diferents models de

convecció en el mantell. Debat sobre les aportacions de la tectònica de

plaques als coneixements actuals en geologia.

· Definició del concepte de vulcanisme. Identificació i classificació dels

productes volcànics. Diferenciació dels tipus d'erupcions volcàniques.

Definició del concepte de terratrèmol. Identificació de les ones sísmiques.

Interpretació de sismogrames. Comparació de les diferents escales de

mesura. Explicació de la distribució mundial de volcans i terratrèmols.

Aplicació del mètode per a la localització i càlcul de la magnitud dels

sismes. Aplicacions de l'energia geotèrmica.

· Caracterització dels processos geològics interns. Representació de gràfics

esforç/deformació. Deducció dels mecanismes i tipus de deformació.

Identificació d'estructures de deformació: plecs i fractures. Explicació de

Currículum batxillerat – Decret 142/2008 - DOGC núm. 5183

Ciències de la Terra i del medi ambient 10

l'origen de les grans serralades de muntanyes. Representació esquemàtica i

interpretació d'estructures de deformació en el camp.

· Identificació dels processos geològics externs bàsics. Caracterització de les

grans conques sedimentàries. Aplicació dels processos geològics externs

en els diferents sistemes: vessants, fluviotorrencials, aigües subterrànies,

glacials, eòlics i costaners.

· Evidenciació del relleu com a resultat de la interacció entre els processos

geològics interns i externs. Representació esquemàtica de diferents formes

de relleu i deducció del seu origen.

· Descripció dels minerals més importants. Generalització de la formació dels

cristalls. Identificació dels jaciments minerals i valoració del seu

aprofitament. Caracterització dels minerals formadors de roques.

Identificació i classificació dels minerals.

· Representació del cicle de les roques. Descripció dels processos formadors

de les roques magmàtiques, metamòrfiques i sedimentàries. Classificació

de les roques segons el seu origen. Formulació de la composició i

estructura dels diferents tipus de roques. Interpretació de les roques en el

camp: recollida i identificació de roques in situ. Identificació dels usos de les

roques en la construcció, la indústria i l'energia.

 

El temps en geologia. Els mètodes d'estudi de la Terra i la seva aplicación

 

· Valoració de la importància del temps en geologia: datació relativa i

absoluta. Anàlisi dels principis de datació relativa. Descripció del procés de

fossilització. Aplicació dels fòssils com a indicadors de l'edat i dels ambients

sedimentaris. Identificació i classificació d'alguns fòssils característics.

Exposició sobre l'origen i l'evolució de la vida a la Terra.

· Interpretació del passat a partir de models actuals: descripció dels diferents

ambients sedimentaris. Definició del concepte d'estratigrafia. Elaboració i

interpretació de columnes estratigràfiques. Representació de la taula dels

temps geològics. Caracterització de l'origen i evolució de la Terra.

· Interpretació i usos del mapa geològic. Anàlisi, interpretació i elaboració de

talls geològics i blocs diagrama. Identificació dels trets geològics bàsics de

Catalunya i de la península Ibèrica.

· Identificació, representació i interpretació del relleu de la Terra: sistemes

cartogràfics. Localització mitjançant fotografia aèria. Aplicacions dels mapes

temàtics. Interpretació de mapes topogràfics. Càlculs de superfícies i

pendents.

· Comprensió dels sistemes de determinació de la posició per satèl·lit: els

GPS. Valoració dels sistemes d'informació geogràfica (SIG). Interpretació

d'imatges enviades per satèl·lits.

· Coneixement d'alguns programes informàtics de simulació ambiental.

Utilització pràctica d'eines TIC.

 

 

OBJECTIUS

 

La matèria de ciències de la Terra i del medi ambient del batxillerat té com a

finalitat el desenvolupament de les capacitats següents:

 

1. Adquirir els fonaments teòrics i pràctics bàsics, tant de gabinet com de

camp, del funcionament de la Terra com a sistema i dels subsistemes

terrestres per relacionar i interpretar les interaccions entre els fenòmens

locals i globals.

2. Cercar informació a través de fonts i suports diferents sobre problemes

ambientals d'origen antropogènic i/o relacionats amb fenòmens naturals i

valorar la resposta dels éssers humans.

3. Analitzar diferents problemes ambientals en les seves causes, processos i

conseqüències, tant a escala local com global, i debatre les possibles

decisions encaminades a promoure millores en un marc de cooperació entre

comunitats i països.

4. Conèixer i aplicar els criteris per discriminar entre fonts d'informació fiables i

no fiables i per contrastar fonts de diverses procedències.

5. Aplicar amb propietat els coneixements adquirits a l'anàlisi i resolució de

problemes concrets del territori, reals i simulats, i participar en l'avaluació de

les solucions proposades, mostrant respecte, tolerància i esperit crític.

6. Analitzar i avaluar els límits dels recursos naturals. Valorar la necessitat

d'adaptar l'explotació dels recursos a les taxes de la seva renovació i a la

protecció d'indrets específics que calgui preservar pel seu interès científic i

cultural.

7. Formular i assolir els conceptes, teories i models més importants i generals

de les ciències de la Terra i del medi ambient. Adquirir una visió històrica

dels grans canvis naturals en l'evolució del planeta dins d'una perspectiva

global de la dinàmica terrestre tot analitzant-ne els processos subjacents.

8. Reconèixer l'entorn natural com una realitat dinàmica sotmesa a canvis que

tenen lloc per causes, processos, velocitats i intensitats diferents. Recollir

dades sobre el propi terreny per a la seva discussió posterior. Analitzar

l'evolució dels fets en l'espai i temps de manera que permeti hipotetitzar

sobre el passat i els possibles canvis geològics i mediambientals en el futur.

9. Identificar, analitzar i debatre situacions relacionades amb el risc geològic,

les intervencions dels éssers humans en el medi natural i sobre el medi

natural i els impactes ambientals derivats de l'explotació i ús dels recursos

naturals, valorant els impactes que produeixen en els subsistemes

terrestres.

10. Avaluar la importància de la gestió ambiental com a resposta de present i

futur que ha de permetre minimitzar i resoldre determinades situacions i

problemàtiques actuals.

Hoy había 2 visitantes (26 clics a subpáginas)