Continguts

Didàctica de les Ciències
Continguts curriculars Enseny. Primària 
(per cicles)

CONTINGUTS

Cicle inicial

Cicle mitjà

Cicle superior

1.      L’entorn i la seva conservació

 

·         Observació d’elements i fenòmens naturals i comunicació de les observacions utilitzant formes de representació bàsiques.

·         Orientació a l’espai mitjançant l’observació d’elements naturals i humanitzats de l’entorn.

·         Exploració d’algun aspecte de l’entorn a partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu.

 

·         Caracterització del sistema Sol-Terra-Lluna i establiment de relacions entre els moviments de rotació i translació de la Terra, el dia i la nit i les estacions, i entre la posició del Sol i les ombres.

·         Mesura de la temperatura, direcció i velocitat del vent i quantitat de precipitacions. Iniciació al registre, representació gràfica i interpretació de dades meteorològiques en diferents suports.

·         Reconeixement de formes de relleu i accidents geogràfics i localització dels més rellevants de l’entorn.

·         Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l’entorn proper i llunyà, reconeixent els elements naturals i humanitzats i l’impacte de l’activitat humana el paisatge.

·         Aplicació de tècniques d’orientació a l’espai. Inici a l’ús i elaboració de plànols i mapes del barri o ciutat, també amb suport de les TIC.

·         Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de l’entorn.

·         Realització d’un treball d’investigació a partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu i l’ús de les TIC.

 

·         Identificació de la Terra com a planeta que forma part del sistema solar i de les seves principals característiques.

·         Lectura i interpretació de dades del temps atmosfèric en diferents representacions i suports.

·         Reconeixement d’algunes característiques del clima de l’entorn, en relació amb la varietats climàtiques de Catalunya, i comparació amb altres climes.

·         Identificació i localització de les principals unitats de relleu de Catalunya, d’Espanya i del món

·         Utilització i interpretació de diferents representacions cartogràfiques (plànols, fotos aèries, croquis) en suport paper i digital per localitzar elements importants del medi físic. Realització de croquis d’espais propers.

·         Anàlisi dels elements naturals i antròpics que influeixen en la configuració del paisatge. Identificació d’alguns riscos ambientals: els terratrèmols i les avingudes d’aigua

·         Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi.

·         Utilització de llibres de consulta o de la xarxa per tal d’obtenir i comparar informació sobre la localització, el clima i el relleu de diferents llocs o per analitzar les característiques d’un entorn concret.

 

2.      El món dels éssers vius

 

·         Observació (utilitzant mètodes directes i indirectes, amb suports digitals i audiovisuals) d’organismes i d’objectes inerts, per identificar-ne les diferències.

·         Caracterització dels éssers vius per la seva capacitat de realitzar les funcions bàsiques: nutrició, reproducció i relació.

·         Observació d’un tipus d’organisme en el seu medi natural o reproduint el medi a l’aula. Identificació i determinació d’animals i plantes de l’entorn segons diferents criteris observables. Valoració de la responsabilitat envers els animals domèstics i plantes

·         Identificació en els éssers vius observats d’adaptacions al medi relacionades amb la manera que es nodreixen, es relacionen o es reprodueixen.

·         Comunicació oral de les observacions realitzades utilitzant diferents llenguatges, inclosos els TIC.

 

·         Caracterització de la funció de nutrició a partir de l’observació d’animals i plantes i relacionant-les amb els seus habitat.

·         Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació d’animals i plantes i relacionant-les amb els seus hàbitats.

·         Caracterització de la funció de reproducció a partir de l’observació d’animals i plantes.

·         Classificació dels diferents grups de vertebrats i de plantes (herbes, arbustos i arbres) de l’entorn proper a partir d’algunes característiques observables utilitzant claus dicotòmiques senzilles.

·         Identificació d’activitats econòmiques relacionades amb la cria d’animals i el cultiu de plantes.

·         Interès per la protecció i cura d’animals i plantes de l’entorn proper.

·         Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques així com per la construcció de respostes coherents amb el coneixement científic.

 

·         Observació i descripció del desenvolupament de les plantes i animals en el seu medi. Identificació de la relació entre funcions vitals i estructura d’alguns éssers vius.

·         Identificació i ús de criteris per a l’observació científica d’animals i plantes. Ús de claus i guies per a la determinació d’animals i plantes.

·         Reconeixement dels fongs com a altres formes de vida i la seva presència en el medi.

·         Utilització de la lupa binocular per a l’observació de parts d’organismes o de petits organismes. Ús del microscopi per a l’observació d’alguns microorganismes. Ús de dispositius TIC per a l’emmagatzematge i tractament de les observacions.

·         Cerca i contrast d’informació en diferents suports sobre éssers vius i condicions de vida. Comunicació de les informacions obtingudes utilitzant diferents llenguatges i mitjans.

 

3.      Les persones i la salut

 

·         Caracterització de l’ésser humà com a ésser viu.

·         Identificació de les parts del cos humà. Observació de diferències i semblances entre persones, i de canvis i continuïtat al llarg del temps.

·         Justificació de la nutrició en relació al creixement, recanvi i manteniment de la vida.

·         Diferenciació entre tipus d’aliments. Valoració d’una alimentació sana i variada.

·         Observació i identificació de les parts del cos que permeten la relació amb el medi. Percepció de la llum, el so, els sorolls i el silenci.

·         Expressió raonada de sensacions personals i respecte davant les opinions dels altres.

·         Valoració i justificació de la necessitat de la higiene, del descans personal i valoració del bon ús del temps de lleure.

 

·         Identificació dels sistemes que participen en la funció de relació: locomotor i nerviós.

·         Reconeixement dels canvis físics i personals en les diferents etapes de la vida.

·         Identificació i justificació d’hàbits de higiene, de descans, d’exercici físic i l’alimentació variada i equilibrada per a una vida saludable. Identificació de missatges i pràctiques que no afavoreixen el bon desenvolupament personal i la salut.

·         Expressió de sensacions i emocions personals, així com respecte davant de les dels altres.

·         Formulació de propostes d’activitats creatives para gestió dels temps lleure. Identificació d’activitats d’oci individuals o col·lectives.

 

·         Identificació i justificació de la visió integrada dels aparells i sistemes que possibiliten la realització de les funcions dels cos humà.

·         Identificació de les funcions de reproducció i relació en els éssers humans i dels òrgans, aparells i sistemes que hi intervenen. Reconeixement de la dimensió afectiva de la sexualitat.

·         Justificació i valoració positiva dels hàbits d’higiene i dels estils de vida saludables.

·         Identificació dels canvis que comporta el creixement en el desenvolupament físic, personal i relacional.

·         Valoració critica dels comportaments individuals que afecten la salut dels altres i la pròpia. Riscos del consum de tabac i alcohol.

·         Expressió raonada de les valoracions pròpies i contrast amb les valoracions dels altres sobre decisions que afavoreixen un comportament responsable i saludable.

·         Caracterització d’actuacions de primers auxilis per ajudar-se i ajudar els altres.

·          

4.      Persones, cultures i societats

 

·         Identificació dels diferents àmbits als quals pertany l’alumnat: la família, l’escola, el barri o la localitat.

·         Reconeixement de la importància de la participació i corresponsabilitat en les tasques de la vida domèstica, escolar i social, superant estereotips sexistes.

·         Descoberta i identificació dels elements característics de l’entorn, els serveis i els espais comuns, valorant la responsabilitat personal en el seu ús.

·         Descoberta de les formes d’organització de l’escola i de l’entorn proper, valorant la importància de la convivència. Reconeixement dels drets i deures de les persones del grup, així com la importància del diàleg en la resolució de conflictes.

·         Representació de situacions quotidianes on l’alumnat assumeixi rols culturals diferents del seu, observi les manifestacions culturals de l’entorn i valori la seva diversitat i riquesa.

 

·         Identificació dels elements bàsics de l’estructura econòmica i de l’organització social, política i administrativa dels municipis i les comarques.

·         Identificació de les relacions interpersonals dins comunitat o grup. Coneixement i utilització dels mecanismes de la participació activa, la cooperació i el diàleg en la construcció de tasques comunes i en la resolució de conflictes.

·         Valoració de la diversitat social, cultural i de gènere i respecte per les diferències. Identificació de les manifestacions culturals com a elements de cohesió social.

·         Reconeixement de situacions que poden comportar risc, especialment les relatives a la mobilitat viària.

·         Anàlisi de missatges publicitaris i valoració de la seva incidència en la presa de decisions de la vida quotidiana. Desenvolupament d’actituds de consum responsable.

·         Identificació i descripció d’alguns trets demogràfics i econòmics de l’entorn a partir de l’observació directa de l’entorn proper i de dades i representacions gràfiques. Anàlisi i comparació de dades d’entorns rurals i urbans.

·         Elaboració d’un estudi de cas sobre elements característics de l’entorn, per mitjà del treball cooperatiu i utilitzant de diferents fonts d’informació (documents, informacions orals, mitjans de comunicació, TIC).

 

·         Identificació dels trets principals de l’organització territorial de Catalunya, Espanya i Europa. Aproximació al coneixement de les institucions democràtiques, valorant el paper de les administracions en la garantia dels serveis públics.

·         Observació, identificació i descripció d’alguns trets demogràfics, econòmics i culturals de la societat catalana i espanyola. Reconeixement i valoració de la diversitat cultural i lingüística d’Espanya.

·         Reconeixement d’alguns trets de l’espai geogràfic mundial, analitzant aspectes relatius als moviments migratoris i la globalització.

·         Participació activa a l’escola com a aprenentatge per a la vida en democràcia. Reconeixement de la diversitat d’opinions i de l’ús de diferents canals per a l’intercanvi d’opinions i difusió d’informacions.

·         Valoració dels drets i deures ciutadans i del paper individual i col·lectiu en la construcció d’un mon més just i equitatiu, així com de la necessitat d’un compromís per la resolució de problemàtiques socials.

·         Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com de les situacions d’injustícia i discriminació, per raons de gènere, orientació afectiva, origen i creences, desenvolupant sentiments d’empatia i respecte amb els altres.

·         Interpretació de la realitat a través dels mitjans de comunicació i anàlisi crítica de la influència de la publicitat sobre els hàbits de consum.

 

5.      Canvis i continuïtats en el temps

 

·         Observació dels canvis en les persones al llarg del temps. Reconeixement de les diverses etapes de la vida.

·         Ús de fonts orals, imatges i materials diversos (audiovisuals, TIC) per reconstruir la pròpia historia valorant la dels altres i l’intercanvi comunicatiu dins el grup.

·         Ús de les nocions bàsiques de temps (abans/després, passat/present/futur, durada) i de les unitats de mesura bàsiques (dia, setmana, mes i any).

·         Aplicació de nocions de canvi i continuïtat en fets quotidians propers a la seva experiència i en elements del patrimoni.

 

·         Identificació dels canvis en les persones al llarg del temps i de les diferents etapes personals. Ús de tècniques de registre i representació de la història pròpia i del passat familiar proper.

·         Ús de fonts d’informació històrica diverses per obtenir informació i evidenciar els canvis i continuïtats al llarg del temps d’aspectes de la vida quotidiana de l’entorn proper.

·         Ús d’unitats de mesura temporal i aplicació de les nocions de canvi i continuïtat en l’anàlisi de l’evolució d’algun aspecte de la vida quotidiana al llarg del temps, comparant cultures allunyades en l’espai o el temps.

·         Descoberta i valoració del patrimoni comarcal natural i cultural i aplicació de nocions de canvi i continuïtat en els paisatges.

·         Anàlisi diacrònic o sincrònic d’algun fet social i cultural (habitatge, vestit, utillatge...) en diverses cultures, a partir del treball cooperatiu i l’ús de les TIC.

·         Identificació del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, en la història.

 

·         Comprensió del temps cronològic i ús de representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució històrica.

·         Ús de la periodització convencional i de les convencions de datació i identificació de la durada, simultaneïtat i successió d’esdeveniments històrics.

·         Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials) per contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.

·         Caracterització d’algunes societats de diferents èpoques històriques a partir de l’anàlisi de les formes d’organització social. Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d’altres èpoques històriques.

·         Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i la construcció del futur. Valoració de l’intercanvi intergeneracional d’experiències.

·         Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn proper, a partir del treball cooperatiu, i comunicació de la informació per mitjà de les TIC, mostrant valoració i respecte per les manifestacions del patrimoni.

·         Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o col·lectius de la història al llarg del temps.

6.      Matèria i energia

 

·         Observació, descripció i classificació de materials en funció d’algunes propietats observables a ull un, tot relacionant-les amb els seus usos.

·         Distinció entre objectes d’un sol tipus de material o de diferents. Aplicació de criteris de separació i selecció als residus urbans. Participació en la reducció, reutilització i reciclatge de residus de l’escola.

·         Observació i descripció d’interaccions que produeixin canvis en un sistema.

·         Plantejament de preguntes a partir d’observacions i ús de taules simples per recollir dades i comparar-les.

·         Manteniment de la neteja i col·laboració en l’ordre i l’estalvi de materials a l’escola.

 

·         Mesura, comparació i ordenació de propietats dels materials: longitud, massa, capacitat, temperatura. Conservació de la massa i volum quan canvia la forma.

·         Experimentació dels canvis d’estat en l’aigua i la seva reversibilitat. Identificació del cicle de l’aigua a la Terra. Reconeixement dels usos socials de l’aigua i importància de fer-ne un ús responsable.

·         Identificació de diferents fonts d’energia i de cadenes energètiques relacionades amb canvis observats a la vida quotidiana. Valoració de l’ús responsable de les fonts d’energia.

·         Experimentació de la transmissió del so en els diferents medis. Valoració del soroll i la contaminació acústica.

·         Formulació de preguntes sobre propietats i canvis dels materials i disseny i realització d’experiments per donar-hi resposta. Anàlisi dels resultats i comunicació oral i escrita.

·         Responsabilització en el manteniment de la neteja, l’ordre i l’estalvi de materials i energia a l’escola i a casa.

 

·         Identificació de les propietats dels diferents materials d’una mescla relacionant-les amb l’ús de diferents tècniques de separació de substàncies: imantació, filtració, decantació, evaporació i destil·lació. Experimentació de les propietats de l’aigua com a dissolvent.

·         Observació de canvis químics en relació a fenòmens quotidians: combustions, oxidacions i fermentació. Aplicació a la prevenció del foc i obtenció de compost.

·         Identificació dels diferents instruments objectes d’ús habitual al laboratori i coneixement i aplicació de les normes d’ús i seguretat en el laboratori.

·         Anàlisi dels efectes d’una força o diferents forces sobre un objecte. Aplicació a l’estudi de màquines simples que s’utilitzen habitualment a l’escola o a casa.

·         Identificació i relació del cicle natural i humà de l’aigua.

·         Identificació de les fonts d’energia més utilitzades en la societat i diferenciació entre energies renovables i no renovables. Valoració d’un ús de l’energia sostenible i equitatiu.

·         Planificació d’experiències per comprovar propietats dels materials i el seu comportament davant la llum, la calor i l’electricitat. Elaboració d’un informe per comunicar el procés i els resultats utilitzant l’ordinador.

 

7.      Entorn, tecnologia i societat

 

·         Observació del funcionament d’aparells habituals de casa i de l’escola, de les parts que els composen i reconeixement de l’energia que utilitzen. Identificació d’elements que poden ocasionar riscos. Adopció de comportaments que contribueixen a la seguretat personal i la dels altres.

·         Utilització de peces modulars per a la construcció d’estructures senzilles, tenint cura de les eines i dels materials.

·         Muntatge i desmuntatge de joguines i d’identificació de les parts que composen alguns objectes.

·         Identificació dels components bàsics d’un ordinador i del programari.

·         Identificació de les fonts d’energia amb què funcionen algunes màquines.

·         Identificació del funcionament d’alguns operadors mecànics: eix, roda, politja, pla inclinat, engranatges i altres. Utilització d’operadors mecànics per a la construcció d’estructures senzilles.

·         Identificació d’eines, màquines i fonts d’energia utilitzades en diferents èpoques històriques i la seva relació amb les condicions de vida i de treball.

·         Ús de programari per a l’elaboració i exposició de treballs.

 

·         Valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i en el treball.

·         Identificació dels components d’un circuit elèctric. Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills. Valoració de la importància d’adoptar comportaments que minimitzin els consum elèctric.

·         Recerca d’informació sobre com s’ha resolt un problema bàsic de la vida quotidiana al llarg del temps a partir d’un treball comparatiu i d’ús de les TIC.

·         Ús responsable de les TIC. Valoració de la necessitat de controlar el temps destinat a la seva utilització i el seu poder d’addicció.

 

8.      Continguts comuns amb altres àrees

 

·         Comunicació d’informació amb diferents llenguatges.

·         El cos i la salut (educació física)

·         Unitats de mesura del temps (matemàtiques)

·         Utilització dels recursos TIC

 

·         Cerca guiada d’informació a Internet.

·         Comunicació d’informacions amb diferents llenguatges.

·         Realització de mesures (matemàtiques).

·         Aplicació d’hàbits de salut i’higiene (educació física).

·         Descoberta i valoració del patrimoni (educació artística).

·         Experimentació amb sons (educació artística).

 

·         Cerca d’informació a la xarxa, gestió dels arxius i presentació acurada de la informació.

·         Comunicació d’informacions i d’argumentacions pròpies utilitzant diferents llenguatges.

·         Utilització dels recursos tecnològics per a la comunicació oral i escrita de conclusions sobre treballs realitzats.

·         Valoració d’estils de vida saludables (educació física).

·         Ús de tècniques de representació gràfica (matemàtiques).

·         Aplicació d’habilitats socials (educació per a la ciutadania).

·         Anàlisi d’elements del patrimoni (educació artística)

 

 

 


Hoy había 12 visitantes (44 clics a subpáginas)