Criteris Avaluac.

CURS I GRUP(S): 4rt d’ESO

 

MATÈRIA: Biologia i Geologia (materia optativa)

 

AVALUACIÓ TRIMESTRAL

 Requisits per a poder superar l’avaluació:

 1º) Dominar els objectius, referits a les competències bàsiques pròpies de la matèria (v. programacions didàctiques) 

2º) Haver realitzat i lliurat dins de les dades previstes tots els treballs determinats pel professor/a  (tant individuals com d’equip). 

3º) No haver faltat a  classe (aula o  laboratori) injustificadament, ajustant-nos als criteris del reglament de règim intern del centre.

 Criteris de qualificació:

·         1er (realització de les activitats programades): fins un 20% de la qualificació (Activitats web: 5%).

·         2n (actitud a classe: pràctiques, deures de classe, comportament,...): fins un 10% de la qualificació.

·         3r (proves objectives): fins un 70% de la qualificació (Examen parcial: 20%; Examen trimestral: 50%).

Observació: Per que la qualificació pugui ser positiva, la nota mitjana de les proves objectives (exàmens) té que ser com a mínim d’un quatre i mig (4,5).

RECUPERACIÓ DE TRIMESTRES ANTERIORS SUSPESOS

 Als alumnes que no hagin adquirit els objectius  programats a cada avaluació, se’ls explicarà de forma raonada els seus punts dèbils i se’ls lliurarà, si cal, una selecció d’activitats complementàries de recuperació (reforç) per tal que arribin a assolir els objectius en les proves de recuperació.

AVALUACIÓ DE FINAL DE CURS

S’obtindrà a partir de la mitjana aritmètica de les qualificacions  de les tres avaluacions.

Observacions:

1.- Si un alumne/a té dos avaluacions aprovades i una suspesa, el professor podrà decidir una qualificació global positiva (suficient o més) sempre que la nota mitjana de les tres avaluacions sigui d’un cinc o més gran.

2.- Si la nota mitjana fos inferior a un cinc, o l’alumne tingués dues o tres avaluacions suspeses,   haurà de realitzar al Juny una prova extraordinària. En aquesta prova , els alumnes s’examinaran de tota la matèria, i la prova es centrarà en els objectius generals i les competències bàsiques. La nota màxima que podrà obtenir l’alumne en aquesta prova serà de: Suficient.

Hoy había 12 visitantes (99 clics a subpáginas)