Criteris d'Avaluac

Criteris de qualificació
Observacions
Qualificació final
 
- Exàmens: 90%
 
- Activitats, dossiers i treballs pràctics(presentació per escrit i/o oral): 10 %
 
 
En cada trimestre es realitzaran, com a mínim, dos exàmens , que es tindran en compte segons el barem següent:  
  • examen  parcial (1/3 de la puntuació de l’avaluació corresponent)
  • examen  trimestral (2/3).
 
El valor ponderat de les notes trimestrals obtingudes al llarg del curs serà el següent:
  • 1er trimestre: 20% (de la nota final);
  • 2n trimestre: 40%;
  • 3er trimestre: 40%
 
La matèria d’examen de cada trimestre inclourà també la matèria estudiada el trimestre anterior. Això vol dir que en finalitzar el 2n i el 3er trimestres es tindrà l’oportunitat de recuperar matèria que pugui haver quedat suspesa al llarg del curs.
 
 
S’obtindrà a partir de la mitjana ponderada resultantde les qualificacions  de les tres avaluacions, segons el barem anterior (20%, 40%, 40%, respectivament).
Hoy había 7 visitantes (38 clics a subpáginas)