Criteris d'avaluació

 
 
Criteris de qualificació
 

Observacions
 

Qualificació final
 
 
- Proves objectives: fins un 90% de la qualificació.
 
Realització per escrit i correcció oral d’activitats i treballs: fins un 5% de la qualificació.
 
- Actitud a classe: fins el 5 % de la qualificació.
 
Per tal que la qualificació global pugui arribar a ser positiva, l’alumne/a té que obtenir una nota igual o superior a cinc (5) en les proves objectives.
 
La qualificació global de l’alumnat es considerarà positiva si la mitjana de qualificacions obtingudes arriba a 5 punts (sobre un total de 10 possibles); de no ser així, l’alumne/a realitzarà una prova de recuperació durant l’avaluació següent o a final de curs .
 
En tot cas, les avaluacions no superades poden ser recuperades en la prova final escrita (prova de suficiència, al juny).
 
Els alumnes aprovats per curs tindran també l’oportunitat de millorar la nota (d’una o més avaluacions) mitjançant un examen final.
 
 
 
 
 
S’obtindrà a partir de la mitjana aritmètica de les qualificacions  de les tres avaluacions fetes al llarg del curs.
 
 
Hoy había 2 visitantes (93 clics a subpáginas)