Formulació_RESUM

Resum de formulació inorgánica, 3er d’ESO

 

 

Recomanacions de la IUPAC

Compostos binaris i hidròxids

Fòrmula general

Stock

Exemples

Estequiomètrica

Exemples

Tradicional

Exemples

Oxids

Ex Oy

(metalls)

Ca O      Òxid de calci

Fe O      Òxid de ferro (II)

(no metalls)

CO        Monòxid de carboni

N2O3   Triòx de dinitrogen

 

Fe O          Òxid ferrós

Fe2 O3      Òxid  fèrric

Hidòxids

Ex (OH)y

(metalls)

Ca O      Hidròxid de calci

Fe O      Hidròxid de ferro (II)

 

Fe (OH)2      Dihidròxid de ferro

Fe (OH)3      Trihidròxid  de ferro

 

Fe (OH)2      Hidròxid ferrós

Fe (OH)3      Hidròxid  fèrric

Hidrurs
(de no metalls)

E Hy

Na H      Hidrur de sodi

Fe H2    Hidrur de ferro (II)

 

 

Hidrurs
(de metalls)

E Hx

 

N H3   Trihidrur de nitrogen

C H4   Tetrahidrur de carboni

N H3   Amoníac

C H4   Metà

Àcids hidràcids

Hx E

(F, Cl, Br, I, S, Se, Te)

 

H Cl   Clorur d’hidrogen

H2 S  Sulfur d’hidrogen

H Cl(aq)   Àcid clorhídric

H2 S(aq)  Àcid sulfhídric

Sals binàries

Mx Ny

M   nº d’oxid positiu;

N, negatiu

Ag2 S   Sulfur d’argent

Fe Cl2  Clorur de ferro (II)

 

 

Hoy había 12 visitantes (34 clics a subpáginas)