Formulació_TEORIA

 

FORMULACIÓ I NOMENCLATURA
(COMPOSTOS BINARIS)
____________________________________

Combinacions binàries de l’oxígen

I.         Òxids

Els òxids són compostos formats per la combinació d'un element i l'oxigen.
La seva fórmula general és:

ExOy

E representa el símbol de l'element.
O és el símbol de l'oxigen.
L'oxigen actua amb el número d'oxidació 2- i l'altre element amb un número d'oxidació positiu. Els subíndexs 
x i y són dos nombres naturals tals que la fórmula del compost sigui elèctricament neutra.

Nomenclatura
La IUPAC recomana mètodes diferents per anomenar els òxids segons si l'element que es combina amb l'oxigen és un metall o un no-metall.

Nomenclatura de Stock
S'utilitza per als òxids dels metalls.

S'anomenen òxid del nom del metall.

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

CaO

òxid de calci

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

Al2O3

òxid d'alumini

Si el metall pot actuar amb diversos números d'oxidació, s'indica aquest número amb xifres romanes i entre parèntesis.

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

FeO

òxid de ferro (II)

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

NiO3

òxid de níquel (III)

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

PtO2

òxid de platí (IV)

Nomenclatura estequiomètrica 
S'utilitza per als òxids dels no-metalls. S'escriuen els prefixos grecs (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, etc.). Si resulta innecessari, es pot ometre el prefix mono-.

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

CO

monòxid de carboni

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

SO2

diòxid de sofre

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

N2O3

triòxid de dinitrogen

 

Exercicis I: http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/fitxers/oxids1.swf

 

Combinacions binàries de l’hidrogen

II.     Hidrurs d'elements metàl·lics

Aquí trobem els compostos formats per la combinació de l'hidrogen amb elements metàl·lics.
La seva fórmula general és:

E Hy

E representa el símbol de l'element metàl·lic que es combina amb l'hidrogen.
H és el símbol de l'hidrogen.
L'hidrogen actua amb el número d'oxidació 1- i l'altre element amb un número d'oxidació positiu. El subíndex 
y és un número natural tal que la fórmula del compost sigui elèctricament neutra.

Nomenclatura
La IUPAC recomana la nomenclatura de Stock per a aquest tipus de compostos.

Nomenclatura de Stock
S'escriu la paraula 
hidrur seguida del nom del metall i, si cal, en xifres romanes entre parèntesis el número d'oxidació del metall.

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

NaH

hidrur de sodi

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

AlH3

hidrur d'alumini

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

FeH2

hidrur de ferro (II)

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

FeH3

hidrur de ferro (III)

Exercicis II: http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/fitxers/hidrurmet1.swf

III.Hidrurs d'elements no metàl·lics

Aquí trobem la combinació de l'hidrogen amb el B, C, Si, N, P, As i Sb.
La seva fórmula general és:

E Hx

representa el símbol del no-metall de la llista superior.
H és el símbol de l'hidrogen.
L'hidrogen actua amb el número d'oxidació 1- i l'altre element amb un número d'oxidació positiu (3+ el B,N, P, As i Sb i 4+ el C i Si). El subíndex
 x és un nombre natural tal que la fórmula del compost sigui elèctricament neutra.

Nomenclatura
La IUPAC recomana la nomenclatura estequiomètrica per a aquest tipus de compost. Alguns d'aquests compostos també es coneixen pel seu nom tradicional.

Nomenclatura estequiomètrica 
S'utilitzen els prefixos grecs (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, etc.) seguits de la paraula
 hidrur per acabar amb el nom de l'element no metàl·lic.

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

NH3

trihidrur de nitrogen

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

PH3

trihidrur de fòsfor

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

SiH4

tetrahidrur de silici

Nom tradicional
És el nom que se'ls donava antigament.

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

NH3

amoníac

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

PH3

fosfina

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

SiH4

silà

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

CH4

metà

 

 

Exercicis III: http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/fitxers/hidrurnomet1.swf

IV.   Àcids hidràcids

Les combinacions de l'hidrogen amb els següents elements no metàl·lics, F, Cl, Br, I, S, Se i Te, s'anomenen àcids hidràcids quan es troben dissoltes en aigua.
La seva fórmula general és:

HxE

H és el símbol de l'hidrogen.
E representa el símbol d'un l'element de la llista superior.
L'hidrogen actua amb el número d'oxidació 1+ i l'altre element amb el número d'oxidació negatiu. El subíndex 
x és un nombre natural tal que la fórmula del compost sigui elèctricament neutra.

Nomenclatura
S'escriu l'arrel del nom de l'element que es combina amb l'hidrogen amb la terminació -ur seguida de les paraules d'hidrogen.

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

HCl

clorur d'hidrogen

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

H2S

sulfur d'hidrogen

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

HBr

bromur d'hidrogen

Les dissolucions en aigua d'aquests compostos, els àcids hidràcids, s'anomenen amb la paraula àcid seguida de l'arrel del nom de l'element que es combina amb l'hidrogen acabada en -hídric.

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

HCl(aq)

àcid clorhídric

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

H2S(aq)

àcid sulfhídric

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

HBr(aq)

àcid bromhídric

 

 

Exercicis IV: http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/fitxers/hidracids1.swf

Altres combinacions binàries

V.       Sals binàries

Aquí trobem els compostos formats per la combinació d'un element metàl·lic i un element no metàl·lic.
La seva fórmula general és:

MxNy

M representa el símbol de l'element metàl·lic.
N representa el símbol de l'element no metàl·lic.
El no-metall actua amb el número d'oxidació negatiu i el metall amb un número d'oxidació positiu. Els subíndexs
 x i y són dos números naturals tals que la fórmula del compost sigui elèctricament neutra.

Nomenclatura
La IUPAC recomana la nomenclatura de Stock per a aquest tipus de compostos.

Nomenclatura de Stock
S'escriu l'arrel del nom de l'element no metàl·lic amb la terminació
 -ur seguida del nom del metall i, si cal, en xifres romanes i entre parèntesis el número d'oxidació del metall.

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

Ag2S

sulfur de plata

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

FeCl2

clorur de ferro (II)

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/imatges/puntet.gif

FeCl3

clorur de ferro (III)

 

 

Exercicis V: http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/fitxers/sals1.swf

Exercicis VI (Qüestionari d’avaluació): http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/formulacio/fitxers/avaluacio.swf

 

 

Hoy había 7 visitantes (120 clics a subpáginas)