Geosfer(II)_websites

GEOSFERA II

El temps en geologia

 

Idiomas:                   S:         Castellano

E:         Inglés

C:         Catalán

I:          Italiano

 

Adecuación de los websites al programa oficial:

 

3: explica bien el temario del programa, aunque de modo sencillo; software de calidad buena o aceptable

4: todo el contenido está dentro del programa oficial; software de calidad buena o aceptable

5: supera el programa mínimo y profundiza en los  contenidos; software de buena o muy buena calidad

 

B) El temps en geologia

10.El temps en geologia

10.1. Mètodes geocronològics: datació relativa i absoluta.

Datación relativa de sucesos geológicos: bloque-diagrama (Animación)

E

4

 

El tiempo geológico: cronología y métodos de datación (Animaciones)

S

4

10.2. Principis de datació relativa.

 

 

 

10.3. El procés de fossilització.

Los fósiles y el proceso de fosilización (Animaciones)

S

4

10.4. Els fòssils com a indicadors de l'edat i dels ambients sedimentaris

 

 

 

10.5. Fòssils característics: identificació i classificació.

Museo virtual de paleontología del IGME: fósiles básicos (Atlas interactivo)

 

 

10.6. Origen i evolució de la vida a la Terra.

 

 

 

11.Estratigrafia i Geologia històrica

11.1. Ambients sedimentaris: interpretació del passat a partir de models actuals.

 Ambientes y procesos sedimentarios: una introducción

S

3

11.2. Estratigrafia. Concepte d'estrat.

Discontinuidades estratigráficas: tipos (Animación)

3

 

Disconformidades estratigráficas: formación

E

3

 

Estratificación cruzada: cómo se forma (animación)

E

3

 

Paleocanales: cómo se forman (animación)

E

3

 

Regresión y transgresión marinas: conceptos básicos (Animación)

E

3

 

Transgresiones y regresiones marinas (animación)

E

3

11.3. La columna estratigràfica. Elaboració i interpretació de columnes estratigràfiques.

Columna estratigráfica: ejemplo gráfico (Gran Cañón del Colorado)

E

3

11.4. La taula dels temps geològics.

Tabla de tiempos geológicos

 5

 

Tabla de los tiempos geológicos (simplificada)

S

4

11.5. Origen i evolució de la Terra.

Historia de la Tierra y de la vida (Animaciones y recreaciones de las distintas épocas geológicas)

S

4

 

 El tiempo geológico: museo interactivo (recreaciones y bancos de imágenes)

5

12.Cartografia geològica

12.1. El mapa geològic: interpretació i usos.

Mapas geológicos: cómo se hacen

C

5

 

Mapa geológico: elementos de que consta

C

5

12.2. El tall geològic: anàlisi, interpretació i elaboració de talls geològics i blocs diagrama.

Rocas frecuentes en Cataluña

C

 

Fósiles frecuentes en Cataluña

12.3. Identificació dels trets geològics bàsics de Catalunya i de la península Ibèrica.

Mapa geológico: catálogo de mapas de Cataluña

C

 5

 

Historia geológica: bloque-diagrama (Animación)

E

4

12.4. El relleu de la Terra: identificació, representació i interpretació. Sistemes cartogràfics.

Instituto Geográfico Nacional: web (página principal)

S

5

 

Observando la Tierra a diferentes escalas

E

3

12.5. La fotografia aèria en geologia.

 

 

 

12.6. Mapes temàtics: aplicacions.

Representaciones cartográficas de un mismo lugar

 E

12.7. Mapes topogràfics: interpretació. Càlculs de superfícies i pendents.

 

 

 

13. Geologia i noves tecnologies

13.1. Els sistemes de determinació de la posició per satèl·lit: els GPS

 

 

 

13.2. Els sistemes d'informació geogràfica (SIG).

Sistemas de información geográfica: ejemplos

 E

13.3. Interpretació d'imatges enviades per satèl·lits.

 

 

 

13.4. Programes informàtics de simulació ambiental.

 

 

 

13.5. Les TIC aplicades a les Ciències de la Terra.

 

 

 

         

 

Actualizado: 2 de marzo, 2011

 

Hoy había 7 visitantes (44 clics a subpáginas)