Impactes_Atmosf_ExpOral

 
1er trimestre. ATMOSFERA (Impactes). Unitats 4 i 5
 
Exposició oral:
-         Composició dels grups (parelles): aleatòria
-         Asignació dels treballs i activitats: aleatòria
-         Exposicions a classe: 2 sessions (2 exposicions/sessió):
  • Temps de cada exposició: 20 min. (25 com a màxim, incloent col·loqui i preguntes)
 
Temes per a les exposicions orals:
1.      [PROFESSOR] Fonts i agents contaminants: conceptes introductoris
2.      Efectes a escala local: pluja àcida
3.      Efectes a escala local urbana: els boirums i altres
 
4.     Contaminació acústica i llumínica
5.      Efectes a escala global: l'efecte hivernacle i reducció de la capa d'ozó
      6.      La qualitat de l'aire

7.         [PROFESSOR] Control i gestió de la contaminació atmosfèrica
 
Fonts d’informació:
-         Diapositives (arxiu professor i altres)
-         Altres fonts… v. recursos web
 
Models de proves tipus PAU (comentari general):
-         Els continguts exposats deuen ser suficientment amplis y precisos com per a poder contestar sense problemes les qüestiones plantejades en proves tipus PAU, com les que s’adjunten a continuació (a títol de mostra):
o       Conceptes generals sobre contam. atmosfèrica. Juny, 2004 incid (4B)
o       Boirum fotoquímic. Juny, 2000 titular (3B)
o       Pluja àcida. Juny, 2008 incid (Ex obligatori), Juny, 2000 titular (3A)
o       Ozó troposfèric i estratosfèric . Juny, 2001 incid. (2A). Juny, 2006 incid. (3B)
o       Efecte hivernacle. Juny, 2006 inèdit (2A). Juny, 2005 incid (2B)
o       Ozó estratosfèric. Juny, 2007 titular (2A). Juny, 2007 incid. (3B)
 
Les proves anteriors poden trovarse fàcilment, així com les pautes de correcció corresponents, a l’enllaç:

http://eps.udg.edu/ctma/doku.php?id=pau&DokuWiki=9f50c5e3057d611c775ee2a3a9eb20e5
***
Hoy había 2 visitantes (68 clics a subpáginas)