Mendelisme objectius

Genètica mendeliana


1.- Dominar els conceptes bàsics de Genètica mendeliana: caràcter (genètic), gen, locus, fenotip, al·lel, cromosomes homòlegs, homozigot, heterozigot, genotip, herència dominant, codominància, herència intermèdia, retroencreuament (o encreuament prova), herència poligènica, herència polial·lèlica (al·lelomorfisme múltiple), autosomes, heterocromosomes, herència lligada al sexe, mutació.Pots consultar-ne, entre d’altres fonts d’informació, per exemple:
http://ntic.educacion.es/w3//proyectos/genetica/precarga.swf(Teoría: Introducción)http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/genetica/contenido2.htm

2.- Conèixer l’ importància de Gregor Mendel en el naixement de la Genètica moderna: vida de Mendel, experiments que va realitzar, lleis que va deduir. Fonts:http://ntic.educacion.es/w3//proyectos/genetica/precarga.swf (Teoría: Mendel).

3.- Diferenciar conceptualment i amb exemples concrets entre: herència amb dominància, herència intermèdia i herència codominant.

4.- Ser capaç de resoldre problemes de Genètica com, per exemple, els que tens plantejats (i resolts) en: http://ntic.educacion.es/w3//proyectos/genetica/precarga.swf

(Actividades: Problemas de Genética, Leyes de Mendel, herencia intermedia, Codominancia).
5.- Saber en què consisteix i per què s’utilitza l’anomenat retroencreuament.

6.- Saber què s’entén per sèrie al·lèlica, quan parlem d’al·lelomorfisme múltiple.

7.- Saber resoldre problemes-tipus d’al·lelomorfisme múltiple, principalment els relacionats amb l’herència dels grups sanguinis del sistema ABO en els humans. Pots veure exemples d’aquest tipus de problemes ( i les solucions corresponents) en: 

8.- Conèixer com i quan va sorgir la teoria cromosòmica de l’herència. Saber quins són els punts fonamentals d’aquesta teoria.

9.- Saber a què ens referim quan parlem de gens lligats, i per què en aquests casos no es compleix la 3ª llei de Mendel.

10.- Saber com ve determinada la diferenciació sexual dels mamífers (determinació cromosòmica).

11.- Saber de què parlem quan ens referim a l’herència lligada al sexe. Distinguir, i posar algun exemple concret, l’herència lligada al comosoma X de l’herència lligada al comosoma Y.

12.- Saber resoldre problemes-tipus d’herència lligada al sexe. Pots veure alguns exemples d’aquest tipus de problemes ( i les solucions corresponents) en:http://ntic.educacion.es/w3//proyectos/genetica/precarga.swf (Actividades: Problemas de Genética, Herencia ligada al sexo).

13.- Saber a què ens referim quan parlem de caràcters influïts pel sexe. Saber citar alguns exemples concrets d’aquests tipus de caràcters. Saber resoldre problemes-tipus d’herència influïda pel sexe. Pots veure alguns exemples d’aquest tipus de problemes ( i les solucions corresponents) en: http://ntic.educacion.es/w3//proyectos/genetica/precarga.swf (Actividades: Problemas de Genética, Herencia influïda por el sexo).

14.- Analitzar i comprendre, mitjançant l’anàlisi d’arbres genealògics, casos concrets de transmissió de caràcters genètics (autosòmics o lligats al sexe) al llarg de les generacions. Pots analitzar, a títol d’exemple, la transmisió de l’hemofília en l’arbre genealògic de la reina Victòria.

16.- Ser capaç de respondre activitats i qüestions tipus PAU. Pots veure exemples d’aquest tipus de preguntes en: http://www.ub.edu/geneticaclasses/pau/classificacio.htm (apartat “Genètica”)

17.- Aclarir els teus conceptes bàsics de Genètica mendeliana amb l’ajuda d’un mapa conceptual com el que pots trobar en:http://ntic.educacion.es/w3//proyectos/genetica/precarga.swf (Apartat “OTROS”: la ciencia de la Genética y el Mendelismo)

 

Hoy había 12 visitantes (40 clics a subpáginas)