Objectiius 3r trim

3r TRIMESTRE    REPRODUCCIÓ I GENÈTICA


Unitat 9. Reproducció, cicles biològics i meiosi

 1.- Saber què s’entén per cicle biològic, i saber diferenciar els diferents tipus de cicles, segons el moment en que es doni la meiosi i les unitats reproductives que se n’originen. Ser capaç de citar algun grup d’organismes en que sigui característic cadascú dels cicles esmentats.

2.- Saber reconèixer (i descriure) esquemàticament el cicle diplont.

3.- Descriure detalladament els successos que tenen lloc durant la meiosi en les diferents fases del procés, particularment durant l’etapa reduccional. (v. per exemple: http://www.cellsalive.com/meiosis.htm). S’han d’entendre bé, per tant, en aquest context conceptes com ara: cromosomes homòlegs, cromàtides germanes, sinapsi-desinapsi, estructura bivalent o tètrada, complex sinaptinemal, entrecreuament, quiasmes, recombinació genètica.

4.- Comprendre i ser capaç d’explicar les diferències principals entre la mitosi i la meiosi (v. Esquema comparatiu de la pàg. 160 del llibre).

5.- Ser capaç d’entendre i d’explicar raonadament esquemes com els de la pàgina 161 del llibre (mitosi-meiosi, cromosomes durant les diferents fases d’aquests processos).

6.- Saber quina és la diferència més rellevant entre reproducció sexual i asexual, pel que fa a la recombinació genètica.

7.- En els organismes pluricel·lulars, “la sexualitat i la reproducció es produeixen conjuntament”. Saber explicar què significa això.

8.- Què vol dir que “la sexualitat augmenta la variabilitat (genètica)” i quines conseqüències biològiques pot tenir aquest fet?

9.- Saber quina és la font de variabilitat genètica en els organismes que es reprodueixen asexualment.

10.- Conèixer i diferenciar-los entre ells els principals models de reproducció asexual, i saber citar exemples d’organismes en cada cas.

11.- Saber destacar les principals avantatges i els inconvenients de la reproducció asexual.

12.- Conèixer bé (i saber explicar-lo) el concepte de reproducció sexual.

13.- Saber per què es diu que “l’oogàmia és un cas particular d’anisogàmia”.

14.- Conèixer i ser capaç de descriure (i diferenciar-los entre ells) els processos de gametogènesi masculina i gametogénesi femenina (v. esquemes de la pàgina 168 del llibre). Saber destacar les diferències més importants entre aquests processos i la seva importància biològica.

15.- Saber identificar les parts principals d’un espermatozoide madur i d’un òvul (v. esquemes de la pàgina 167 del llibre). Saber què s’entén per fecundació.

16. Saber diferenciar conceptualment entre fecundació externa i fecundació interna, i saber citar grups d’organismes en que es doni cadascú d’aquest tipus.

17. Saber diferenciar conceptualment (i posant algun exemple il·lustratiu en cada cas) entre espècies hermafrodites i espècies unisexuals.

18.- Saber destacar les principals avantatges i els inconvenients de la reproducció sexual.


 

 

Hoy había 7 visitantes (135 clics a subpáginas)