Objectius_1er trim

METABOLISME

 

 

(en verd: objectius didàctics comuns;       la resta: objectius d'ampliació)
_________________________________________________________________

 

Unitat 1: El metabolisme cel·lular i els enzims

 

Metabolisme. Conceptes bàsics

 

 1. Conèixer el concepte de metabolisme cel·lular.
 2. Saber què succeeix amb la matèria i l’energia que s’obtenen mitjançant les reaccions metabòliques.
 3. Saber definir amb precisió –diferenciant-los i relacionant-los entre ells- els conceptes següents: vies metabòliques, metabòlits, metabolisme intermediari.
 4. Saber diferenciar clarament entre catabolisme i anabolisme (Per tal de concretar les diferencies principals, es pot prendre com a referència la taula de la pàgina 8 del llibre).
 5. Ser capaç de comprendre i descriure l’esquema del metabolisme d’una cèl·lula eucariota animal (v. fig. Pàg. 8 del llibre).
 6. Saber què és l’ATP, quina és la seva importància en el metabolisme i per què.
 7. Saber per quina raó es parla sovint de l’ATP com de la “moneda energètica” de la cèl·lula.
 8. Saber quin tipus de combustibles utilitza la cèl·lula, per què, i amb quin rendiment, quan l’energia no es necessita de manera immediata.
 9. Conèixer i diferenciar entre ells els tipus d’organismes segons el seu metabolisme, precisant en cada cas la font de carboni i la font d’energia. Saber citar exemples dòrganismes cada tipus.
 10. Saber explicar quin és el paper dels biocatalitzadors o enzims en el metabolisme.
 11. Conèixer (repassar), i relacionar entre ells, els conceptes bàsics relacionats amb l’acció dels biocatalitzadors: energia lliure, reactius, productes, estat de transició, energia d’activació.

Enzims

 

 1. Conèixer el concepte d’enzim i destacar-ne les propietats físiques principals d’aquestes molècules.
 2. Saber quines són les característiques principals dels enzims pel que fa a la seva naturalesa i activitat biològica.
 3. Saber què s’entén per cofactor i quina relació té aquesta substància amb els enzims.
 4. Saber què s’entén per coenzim i quina relació té aquesta substància amb els enzims.
 5. Conèixer i relacionar entre sí alguns conceptes bàsics relacionats amb l’activitat enzimàtica: substrat, complex activat, centre actiu (d’un enzim).
 6. Saber quines són les característiques dels centres actius del enzims.
 7. Saber què es vol dir quan es parla de l’especificitat dels enzims.
 8. Saber com influeix la temperatura i el pH en l’activitat dels enzims. Analitzar i ser capaç de treure conclusions de situacions pràctiques reials.
 9. Saber què paper juguen els inhibidors en l’acció dels enzims.
 10. Saber què són els coenzims i quin paper juguen en el metabolisme, i saber diferenciar els coenzims d’oxidació i reducció dels coenzims de transferència.
 11. Conèixer el concepte de vitamina i saber per què són biocatalitzadors. Diferenciar clarament les vitamines liposolubles de les vitamines hidrosolubles.
 12. Saber distingir les diferents classes d’enzims segons la funció que exerceixen (v. pàg. Del llibre de text).
 13. Saber respondre qüestions tipus PAU, com les que figuren a títol d’exemple en el llibre de text (v. pàgs. 26-27).

 

Unitat 2: El catabolisme

 

 1. Saber quines són les biomolècules més importants en la cèl·lula com a font d’energia, i quin és concretament el rendiment energètic de cadascuna.
 2. Conèixer el concepte de catabolisme.
 3. Saber explicar en línies generals què succeeix amb l’energia alliberada en el catabolisme.
 4. Saber què vol dir que les reaccions catabòliques són “reaccions redox”. Saber explicar-lo partint de la glucosa com a agent reductor.
 5. Saber com s’allibera l’energia, i per què, en els processos catabòlics.
 6. Saber com funciona (i saber explicar-lo) una cadena transportadora d’electrons en els processos catabòlics, i en funció d’això distinguir els dos tipus de catabolisme: respiració i fermentació.
 7. Saber diferenciar conceptualment la respiració aeròbica de la respiració anaeròbica.
 8. Saber distingir les diferents etapes del catabolisme respiratori de la glucosa en una cèl·lula eucariota, i conèixer amb precisió el lloc on es produeix cada etapa. (És convenient analitzar amb deteniment l’esquema i fig. de la pàg. 35 del llibre de text).
 9. Saber descriure el que succeeix en la primera fase del catabolisme de la glucosa (la glicòlisi): substrat inicial, productes finals, processos implicats i balanç energètic final.
 10. Ídem del cicle de Krebs (sense entrar en el detall de les reaccions químiques que en tenen lloc).
 11. Ídem de la cadena respiratòria (última etapa de la respiració cel·lular). (Es recomana analitzar amb deteniment la fig. de la pàg. 39 del llibre de text).
 12. Ser capaç d’entendre i descriure el rendiment energètic de l’oxidació complerta d’una molècula de glucosa; o sigui, saber explicar quin és l’origen (quines reaccions en concret) de les 38 molècules d’ATP resultants en finalitzar aquest procés catabòlic.
 13. Conèixer i saber explicar-la la reacció global del catabolisme per respiració de la glucosa.
 14. Saber valorar l’eficiència, pel que fa al rendiment energètic, de la respiració cel·lular.
 15. Saber quina és la principal via metabòlica per a l’obtenció d’energia a partir del lípids. Saber explicar-lo (en línies generals).
 16. Entendre (en línies generals) com en té lloc l’oxidació dels àcids grassos en els mitocondris, i quin és el rendiment energètic de la respiració associada a aquestes molècules (v. taula de la pàg. 43 del llibre).
 17. Saber en quins casos les cèl·lules poden utilitzar les proteïnes com a font d’energia.
 18. Comprendre, i saber explicar a grans trets, les relacions entre les vies catabòliques per respiració de glúcids, lípids i proteïnes (v. esquema de la pàg. 44 del llibre). Saber reconèixer en un esquema general del catabolisme els noms de les principals vies metabòliques i els noms dels processos corresponents.
 19. Saber què són les fermentacions i saber a què es deu la baixa producció energètica d’aquests processos.
 20. Diferenciar amb claredat els processos de respiració i fermentació, tenint en compte els conceptes que es recullen en el quadre comparatiu de la pàg. 45 del llibre de text.
 21. Conèixer (i diferenciar entre elles) les fermentacions alcohòlica i làctica: en què consisteix cadascuna, el procés catabòlic ( reacció global, productes finals i secundaris), i organismes en que hi tenen lloc.
 22. Repàs del catabolisme: visitar webs (activitats 23 i 24, pàg. 48 del llibre).
 23. Saber respondre qüestions tipus PAU, com les que figuren a títol d’exemple en el llibre de text (v. pàgs. 50-51).  

Unitat 3: L’anabolisme autòtrof

 

 1. Saber per què es parla de l’anabolisme com d’una via constructiva del metabolisme.
 2. Saber quina és la diferència fonamental entre l’anabolisme autòtrof i l’anabolisme heteròtrof.
 3. Saber distinguir, segons quina sigui la font d’energia que s’utilitza, els dos tipus d’anabolisme autòtrof.
 4. Conèixer el concepte general de fotosíntesi. Saber precisar quin és el paper que juguen en aquest procés els anomenats pigments fotosintètics.
 5. Reconèixer pels seus noms les diferents parts que defineixen l’estructura d’un cloroplast.
 6. Saber què són els anomenats fotosistemes, on es localitzen i quina és la funció concreta que porten a terme les dos unitats (antena i centre de reacció) que els composen. Conèixer la diferència que hi ha, pel que fa a l’estructura i funció, entre un pigment antena i un pigment diana.
 7. Saber quina funció porten a terme les cadenes de molècules transportadores d’electrons i les proteïnes ATP-sintetases, presents als tilacoides dels cloroplasts.
 8. Conèixer en detall, i comprendre’n, la reacció global de la fotosíntesi.
 9. Les dues fases (lluminosa i fosca) de la fotosíntesi són conegudes també com a fase fotoquímica i fase biosintètica, respectivament. Saber raonar, sense entrar en els detalls, el perquè d’aquests segons noms.
 10. Conèixer, diferenciar i descriure, en línies generals, els processos que tenen lloc durant la fase lluminosa acíclica de la fotosíntesi: inici de cada procés, reaccions, lloc on succeeixen i resultat d’aquestes reaccions. (Es recomana examinar amb deteniment el contingut de la pàg. web: http://www.educaplus.org/play.php?id=49).
 11. Conèixer, diferenciar i descriure, en línies generals, els processos que tenen lloc durant la fase fosca de la fotosíntesi: inici de cada procés, reaccions, lloc on succeeixen i resultat d’aquestes reaccions. Es tracta d’entendre, en línies generals, els processos implicats en el cicle de Calvin. (Es recomana examinar amb deteniment el contingut de la pàg. web: http://www.educaplus.org/play.php?id=49).
 12. Saber quin és el balanç de la fotosíntesi oxigènica del carboni a partir d’una molècula de glucosa.
 13. Saber què és la fotorespiració i què té a veure amb l’anomenada ruta de Hatch-Slack.
 14. Saber quins són els factors que influeixen en la fotosíntesi i com ho fa cadascú d’ells.
 15. Saber diferenciar el procés de la quimiosíntesi del de la fotosíntesi.
 16. Conèixer els principals tipus de bacteris quimiosintètics, així com l’acció que porta a terme cadascú.
 17. Comprendre els processos principals que es mostren en les animacions de la fotosíntesi que es poden veure a: 

 

http://www.johnkyrk.com/photosynthesis.esp.html

http://www.educaplus.org/play.php?id=49

 

 1. Amb el que has aprés en aquesta unitat, saber raonar el perquè de la següent afirmació: “La vida al nostre planeta es manté principalment gràcies a la fotosíntesi que fan les algues, en el medi aquàtic, i les plantes, en el medi terrestre”.
 2. Saber respondre qüestions tipus PAU, com les que figuren a títol d’exemple en el llibre de text (v. pàgs. 68-69).

 

 

 

 

Hoy había 12 visitantes (47 clics a subpáginas)