Objectius didàctics


                                 

Objectius didàctics 1r Trimestre                         
BLOC 1: BIOQUÍMICA
(Grup Promotor Santillana)

(en negreta: objectius comuns;  els demés: objectius específics)

_____________________________________________________________________________

Unitat 1: La composició dels éssers vius

 1. Ser capaç de raonar per què és tan difícil respondre a la pregunta: “Què és la vida?”
 2. Ser capaç de precisar i comentar de manera raonada els signes principals que permeten diferenciar els éssers vius dels objectes inanimats. Per exemple: què vol dir que els organismes vius, a diferencia dels inertes, són homeostàtics; o que els éssers vius capten energia de l’ambient i la transformen?
 3. Diferenciar els nivells d’organització abiòtic i biòtic, i relacionar cadascú d’aquests nivells amb els elements corresponents.
 4. Diferenciar i relacionar entre sí els conceptes de bioelement i biomolècula o principi immediat.
 5. Saber quins són els bioelements primaris i saber per què se’ls anomena així.
 6. Conèixer els bioelements secundaris i saber per què se’ls anomena així. Citar alguns d’ells, així com una funció biològica representativa de cadascú d’ells.
 7. Saber quins són els bioelements més abundants en la matèria viva, i saber explicar de manera raonada quines característiques rellevants reuneixen aquests elements, que els fa especialment adequats per edificar l’estructura de la matèria viva.
 8. Saber què són els oligoelements i quin és el paper que tenen en els organismes des de el punt de vista biològic.
 9. L’aigua: estructura, característiques fonamentals i funcions biològiques.
 10. Les sals minerals: formes de presentar-se en els organismes i funcions biològiques.
 11. Activitats del llibre: 1, 3, 5, 8, 9 10, 16, 17, 19, 24, 26, 30, 31, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 47, 50, 60. Respondre per escrit.
 12. També poden ser objecte d’avaluació en les proves objectives les pràctiques realitzades al laboratori, així com els continguts d’articles, textos i altres activitats que s’hagin treballat a classe.

UNITAT 2: ELS GLÚCIDS

1.   Definició bioquímica de glúcid. Conèixer-la i saber explicar-la.

2.   Saber diferenciar entre monosacàrids, oligosacàrids i polisacàrids.

3.   Conèixer les propietats físiques principals dels monosacàrids. Diferenciar aquestes de les propietats que són característiques dels polisacàrids.

4.   Saber què vol dir que un glúcid té poder reductor, i conèixer alguns glúcids que presentin aquesta propietat.

5.   Conèixer el concepte de triosa i saber diferenciar el gliceraldehid de la dihidroxiacetona.

6.   Conèixer alguna propietat destacable de les pentoses. Saber diferenciar la D-ribosa de la D-2-desoxiribosa, pel que fa tant a l’estructura lineal com la cíclica.

7.   Conèixer alguna propietat destacable de les hexoses. Conèixer la composició i estructura (lineal i cíclica) de les següents hexoses: glucosa, fructosa i galactosa. Saber diferenciar-les entre sí.

8.    Saber com en té lloc el procés de ciclació de la D-glucosa per a formar les D-glucopiranoses. Lo mateix pel que fa a la D-fructosa per formar la D-fructofuranosa.

9.   Conèixer la naturalesa i importància biològica de l'enllaç O-glicosídic. Identificar la seva presència en els disacàrids.

10.               Conèixer la composició i estructura dels principals disacàrids (maltosa, sacarosa, lactosa), i saber on es troben (cadascú) a la naturalesa.

11.               Saber de quina manera poden els éssers vius digerir els disacàrids que contenen molts aliments (com la llet).

12.               Conèixer el concepte de polisacàrid i les propietats físiques principals d’aquestes molècules.

13.               Saber què són els homopolisacàrids i conèixer quina és la composició i estructura dels principals (midó, glicògen, celulosa i quitina), així com on es troben a la naturalesa i quina és la seva funció biològica més destacable.

 1.   Activitats del llibre: 2, 5, 10, 13, 17, 20, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 45. Respondre per escrit.
 2. També poden ser objecte d’avaluació en les proves objectives les pràctiques realitzades al laboratori, així com els continguts d’articles, textos i altres activitats que s’hagin treballat a classe.

UNITAT 3: ELS LÍPIDS

1.   Definició bioquímica de lípid. Conèixer i saber explicar-la. Conèixer les propietats físiques principals dels lípids.

2.   Conèixer els criteris de classificació dels lípids en funció de la presència o no d’àcids grasos. Saber diferenciar els lípids saponificables dels que no són saponificables.

3.   Conèixer l'estructura química dels àcids grasos i saber diferenciar entre un àcid gras saturat i un d'insaturat. Saber reconèixer l'estructura lineal (esquemàtica) dels dos tipus d'àcids grasos.

4.   Conèixer (i saber diferenciar-les) les reaccions d'esterificació i de saponificació.

5.   Saber què vol dir que els àcids grasos tenen un comportament amfipàtic, i explicar quines són les conseqüències biològiques d'aquest caràcter.

6.   Saber de quina manera poden els éssers vius digerir els greixos que contenen molts aliments (com la llet).

7.   Saber què són els lípids saponificables.

8.   Saber què són i com es formen els acilglicèrids, i on es troben en estat natural.

9.   Saber quina és l'importància biològica dels acilglicèrids i on es troben en els organismes.

10.               Distingir els acilglicèrids de les ceres.

11.               Saber què són els lípids complexos, quin altre nom reben aquests compostos i per què. Saber en quines estructures de les cèl·lules es troven aquestes molècules i com es disposen.

12.               Diferenciar entre fosfoglicèrids i fosfoesfingolípids.

13.               Saber reconèixer els components en l'esquema químic-estructural d'un fosfolípid, com per exemple la cefalina o la lecitina (pàg. 52 del llibre).

14.               Saber què són i on es troben els isoprenoides o terpens i conèixer alguns exemples importants d’aquests lípids (i on es troben en la natura).

15.                Saber què són i on es troben els esteroides i conèixer alguns esteroides importants, com el colesterol i les hormones sexuals (i on es troben en la natura).

16.               Saber quines són en línies generals les principals funcions biològiques dels lípids, i saber explicar especialment les funcions estructural i de reserva energètica.

 1.   Activitats del llibre: 1, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 22, 24, 31, 32, 38. Respondre per escrit.
 2. També poden ser objecte d’avaluació en les proves objectives les pràctiques realitzades al laboratori, així com els continguts d’articles, textos i altres activitats que s’hagin treballat a classe.

UNITAT 4: ELS PROTEÏNES

1.   SABER PER QUÈ DIEM QUE LES PROTEÏNES SÓN POLÍMERS d’aminoàcids.

2.   Ser capaç de reconèixer la fórmula general d'un aminoàcid i identificar en la fórmula els grups funcionals que el caracteritzen.

3.   Conèixer les propietats físiques principals dels aminoàcids.

4.   Saber què volem dir (i saber explicar-lo) quan parlem del comportament amfòter dels aminoàcids (propietat química), i quines conseqüències s'en deriven.

5.   Conèixer la fòrmula general d’un aminoàcid.

6.   Ser capaç d'identificar els tipus d'aminoàcids (no polars i polars) segons els grups funcionals que presenten en la seva composició.

7.   Saber dir el nom dels 20 aminoàcids essencials, a partir del seu nom abreviat (3 lletres).

8.   Conèixer la naturalesa i l'importància biològica de l'enllaç peptídic. Saber fer una descripció del mateix.

9.   Conèixer el concepte bioquímic de proteïna i diferenciar aquestes substàncies dels pèptids.

10.               Conèixer els trets característics dels diferents tipus d'estructura que poden presentar les proteïnes, i saber explicar per què és tan important l'estructura que presenta una proteïna.

11.               Diferenciar entre les estructures secundària i terciària de les proteïnes, i conèixer les funcions biològiques principals que porten a terme.

12.               Saber explicar en línies generals per què les propeïnes són molècules solubles.

13.               Quan parlem de les proteïnes ens referim sovint a la seva especificitat. Saber explicar què volem dir exactament amb aquesta expressió. Saber quines conseqüències biològiques s'en deriven d'aquest fet.

14.               Quan parlem de les proteïnes ens referim sovint a la seva desnaturalització. Saber explicar què volem dir exactament amb aquesta expressió. Saber quines conseqüències biològiques s'en deriven d'aquest fet.

15.               Les proteïnes també poden paticipar en la regulació dels processos osmòtics i com a molècules d'efecte tampó. Saber explicar què volem dir exactament amb aquestes expressions. Saber quines conseqüències biològiques s'en deriven d'aquestes propietats.

16.               Conèixer les diferències principals entre holoproteïnes i heteroproteïnes.

17.               Saber citar alguns exemples representatius de cadascun dels grups anteriors.  

18.               Conèixer les diferents funcions biològiques que poden portar a terme les proteïnes en els éssers vius. Explicar breument cadascuna.

19.               Saber quins tipus de proteïnes són els enzims i els anticossos.

 1.   Activitats del llibre: 1, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 33, 39, 41, 47, 48. Respondre per escrit.
 2. També poden ser objecte d’avaluació en les proves objectives les pràctiques realitzades al laboratori, així com els continguts d’articles, textos i altres activitats que s’hagin treballat a classe.

UNITAT 5: ELS ÀCIDS NUCLEICS

1.   Saber explicar per què diem que els àcids nucleics, al igual que les proteïnes, són polímers.  

2.   Saber com s'anomenen les unitats estructurals dels àcids nucleics, i saber de quines substàncies es composen.

3.   Saber diferenciar (des de el punt de vista estructural) les bases púriques de les bases pirimídiques.

4.   Conèixer pel seu nom les bases púriques (2) i les pirimídiques (3).

5.   Saber explicar què és un nucleòsid i com es forma (tipus d'enllaç implicat). 

6.   Saber explicar què és un nucleòtid i com es forma (tipus d'enllaç implicat). 

7.   Saber explicar què és un polinucleòtid i com es forma (tipus d'enllaços implicats). Saber reconèixer un fragment d'un àcid nucleic qualsevol representat de forma esquemàtica. 

8.   Saber què és l'ATP, quina relació té aquesta molècula amb els àcids nucleics, i a què es deu la seva importància biològica. Saber reconèixer la molècula d'ATP representada de forma esquemàtica. 

9.   Saber quins tipus hi ha d'àcids nucleics, i saber explicar quines són les diferències entre ells en les cèl·lules eucariotes.

10.               Conèixer l'estructura de l'ADN i entendre, a partir d'ella, el principi de complementarietat de les bases nitrogenades, deduït gràcies als estudis químics portats a terme per Chargaff.

11.               Conèixer el model molecular de l'ADN proposat per Watson i Crick, basat en als estudis químics portats a terme per Chargaff, i en l'anàlisi dels espectres de difracció de raigs X. Saber descriure aquesta estructura i conèixer els dos fets bàsics que la caracteritzen..

12.               Saber a què ens referim quan, referint-nos a l'estructura de l'ADN, es parla del model de "collaret de perles".

13.               Conèixer la relació existent entre l'ADN i els cromosomes.

14.               Conèixer els diferents tipus d'ADN i on podem trobar-los.

15.               Conèixer els diferents tipus d'ARN, on podem trobar-los i les funcions de cadascú.

16.               Conèixer les funcions dels àcids nucleics. 

 1.   Activitats del llibre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 24, 28, 32. Respondre per escrit.
 2. També poden ser objecte d’avaluació en les proves objectives les pràctiques realitzades al laboratori, així com els continguts d’articles, textos i altres activitats que s’hagin treballat a classe.

 

***

 

Hoy había 7 visitantes (53 clics a subpáginas)