Objectius mínims

FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO                      OBJECTIUS MÍNIMS

 

 UNITATS DIDÀCTIQUES

 

 CONTINGUTS
(per a cada apartat, cal estudiar els conceptes fonamentals treballats al llarg del curs)

1.Les substàncies pures

-          Estats de la matèria.

-          Teoria cinètico-molecular.

-          Canvis d’estat.

-          Substàncies pures.

-          Elements i compostos.

2.Les mescles

-          Les mescles.

-          Les dissolucions.

3.L’àtom

-          Els àtoms.

-          Taula periòdica dels elements. Isòtops.

-          Estabilitat de l’escorça. Ions.

4.La transformació de la matèria

-          Canvi físic i canvi químic.

-          Equacions químiques.

-          El mol.

-          Conservació de la massa en les reaccions químiques.

-          Interpretació quantitativa d’una equació química.

5.L’electricitat

-          Les càrregues i les forces elèctriques.

-          El corrent elèctric.

-          Magnituds relacionades amb el corrent.

Formulació i nomenclatura químiques

-          Compostos binaris.

-          Compostos binaris de l’hidrogen.

-          Òxids i hidròxids.

 A la prova escrita de suficiència s’avaluaran els continguts especificats en cada unitat didàctica, prenent com a referència principalment els continguts de les fitxes de treball i altres activitats (com, per exemple, les pràctiques de laboratori i activitats penjades a la web) realitzades al llarg del curs.

 Setembre, 2014. Departament de Ciències

 
Hoy había 12 visitantes (35 clics a subpáginas)