Objectius

CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT 1

OBJECTIUS (1r TRIMESTRE) Pendent d'actualització

 

Unitat 1

Introducció a les ciències de la Terra i del medi amb

 

OBJECTIUS

 

 • Aplicar el concepte de sistema a l’estudi de la dinàmica terrestre de les interaccions amb l’activitat humana.
 • Explicar les interrelacions entre els sistemes terrestres.
 • Saber utilitzar els conceptes de recursos, riscos i impactes per analitzar les relacions entre els sistemas naturals terrestres i l’activitat humana.
 • Relacionar recursos i riscos geològics amb els materials i els processos geològics que els originen.
 • Conèixer les branques de la geologia i tot allò que estudia.

 Unitat 2

Materials terrestres: roques i minerals

 

OBJECTIUS

 • Conèixer els conceptes de mineral, roca i jaciment.
 • Saber identificar els minerals per les seves propietats físiques.
 • Conèixer els set grans grups de minerals.
 • Identificar el cicle de les roques i saber que les roques estan sotmeses a canvis que les transformen.
 • Conèixer els tres tipus de roques –magmàtiques, metamòrfiques i sedimentàries– i saber-ne reconèixer les més usuals.
 • Identificar els diferents mecanismes de formació de cristalls i els factors de creixement.
 • Exemplificar tots els tipus de roques de Catalunya.

 

Unitat 3

Estructura de la Terra

 

OBJECTIUS

 • Entendre els models que la ciència actual utilitza per conèixer l’estructura interna de la Terra.
 • Conèixer els conceptes de sisme, ona sísmica i discontinuïtat sísmica.
 • Saber l’estructura vertical de la Terra, i distingir entre mesures directes i indirectes.
 • Entendre la teoria de la tectònica de plaques com a marc per interpretar les manifestacions de la geodinàmica interna.
 • Conèixer els antecedents de la teoria de tectònica global i les dades en què es basen.
 • Conèixer el motor que mou les plaques tectòniques i els diferents tipus de límits de plaques.

 


OBJECTIUS
(2n TRIMESTRE)
Unitat 4
Vulcanisme
 
OBJECTIUS
 • Visionado de la película “Un pueblo llamado Dante’s Peak”. Realización de un trabajo escrito (individual), en base al guión de contenidos que facilitará el profesor.
 • Visionado del documental “Volcanes”, de la BBC. Trabajo individual de los objetivos propuestos (cuestionario) por el profesor.
 • Realización de las actividades del libro de texto (Fin de unidad).
 • Visionado de las páginas web disponibles en la página web del profesor: v. GEOSFERA 1_websites (capítulo 4).
 • Dominar el cuestionario de preguntas del libro de texto (última actividad de la unidad).
 
Unitat 5
Serralades
 
OBJECTIUS
 • Conèixer els conceptes fonamentals relacionats amb les estructures de deformació.
 • Saber diferenciar els plecs de les fractures, i dins de cada grup d’estructures, els tipus principals de cada tipus d’estructura i el seu significat geològic.
 • Dominar els continguts treballats a classe, i realitzats com a activitat, amb l’ajuda dels recursos disponibles en l’aplicació GEODe II (Apartat “Internal Processes: Crustal deformations”).
 • Dominar els continguts treballats a classe durant el 2n trimestre, i realitzats com a activitat pràctica, amb l’ajuda dels recursos disponibles a la web: v. “La isla de las ciencias”.
 • Dominar els continguts treballats a classe, i realitzats com a activitat, amb l’ajuda dels recursos disponibles en l’aplicació GEODe II (Apartat “Earth Materials: Metamorphism and Metamorphics Rocks”).
 • Identificar els diferents mecanismes de formació de serralades, diferenciant les serralades de tipus alpí, de les de tipus andí.
 

 

 

Hoy había 12 visitantes (52 clics a subpáginas)