POSA'T A PROVA!

 

                                          DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES I                                                    
Exploració inicial de coneixements
1.- Els vegetals, per a crèixer, necesiten alimentar-se. Com es nodreix una planta? I com respira? Com s’ho explicaries breument a un nen d’Infantil o de Primària?
Què consell li donaries a un nen si et diu que en el seu dormitori té una planta i un gat? Per què?
2.- Ets capaç de dir alguns (tres o cuatre) noms propis destacats en el camp de les ciències experimentals al llarg de la historia, i dir què ha aportat cadascú al cos doctrinal de la ciencia respectiva?:
3.- En les columnas següents es citen alguns noms de científics rellevants (columna 1) i els fets o camps científics amb els quals els podem relacionar (columna 2). Intenta lligar cada nom amb la aportació corresponent de la columna 2 (pots fer-ho mitjançant fletxes que uneixin ambdues columnas; tinguès en compte que cada nom es relaciona amb una, i només una, de les respostes de la columna 2):
                               1                                                            2
                Albert Einstein                                 Electricitat
                Isaac Newton                                   Formula la Llei de la gravitació universal
                Francis Crick                                      Proposa un model de l’àtom
Marie Curie                                       Prpoposa el model de l’Heliocentrisme
                Nicolau Copèrnic                             Descobreix la radioactivitat
                Max Planck                                        Formula la teoría de la relativitat
                Antoine Lavoisier                            Descobreix l’estructura de l’ADN
                Niels Bohr                                          Descobreix el funcionament de la neurona
                S. Ramón i Cajal                               Formula la teoría cuántica
                Michael Faraday                              Formula la llei de la conservació de l’energia     
4.- Escriu el significat precís, o el que et sugereixen, les següents eqüacions o simbologies:
E = m · c2                                                            F = G · M · m / d2
5.- Escriu el nom de cadascú dels elements químics corresponents als símbols següents:
C ……………… H   ………………… O   ………………… S ………………… P   ……………. N   …………………
Et sembla que els anteriors elements són importants per alguna raó (o algunes raons) en particular? Explíca-ho breument.
 
 
Escriu el símbol, si ho saps, dels elements següents:
Cadmi:  …….    Calci:   …….  Coure:  …….    Cobalt:   ….. Cesi:   …….    Cinz:   ……
Recordes la fòrmula d’algun compost químic? Escriu les que recordis i digues el seu nom.
 
6.- Intenta relacionar, mitjançant fletxes, les magituds físiques (columna 1) amb les unitats corresponents (columna 2):
                               1                                             2
                               Tm                                         força
                               cm 3                                      densitat
                               km/s                                     massa
                               kw · h                                   potencia eléctrica
                               g/cm 3                                  volum
                               N/m 2                                   velocitat
                               m/s 2                                    aceleració
7.- Fes una redacció (10 ò 12 línies) sobre “la vida”.
Hoy había 12 visitantes (33 clics a subpáginas)