Pràctiques_program

 
Física i Química 3er d’ESO
PRACTIQUES
 
 
Programa
 
1.      Propietats de la matèria: massa, volum, densitat i temperatura (Pràctiques en entorno web)
2.      Classificació de la matèria. Els estats de la matèria i els canvis d’estat (Pràctiques en entorno web)
3.      Cálcul de densitat en sòlids i en líquids.
4.      Observació dels punts de fusió i ebullició en substàncies pures.
5.      Àtoms (I): Models atòmics. Estructura de l’àtom (Pràctiques en entorno web)
6.      Àtoms (II): onstruir àtoms. Configuració electrònica (Pràctiques en entorno web)
7.      Taula periòdica. Propietats periòdiques. Construir la taula (Pràctiques en entorno web)
8.      Molècules i ions (Pràctiques en entorno web)
9.      Enllaços químics (web)
10.Mescles (I): Tècniques de separació dels diferents components d’una mescla heterogènia.
11.Mescles (II): Tècniques de separació dels diferents components d’una mescla homogènia.
      Formulació i nomenclatura. Introducció a les reaccions químiques.
Hoy había 7 visitantes (35 clics a subpáginas)