Program_1rTrim

Ciències per al Món contemporani, 1r BATX     
1r trimestre
 
Continguts
:


Bloc 1: L’UNIVERS

 

 • Unitat 1: L’origen de l’Univers. La Terra

 

1.1. Observació de l’Univers. Velles preguntes. De Aristòteles a Copèrnic.

1.2. Observació de l’Univers. Copèrnic i el heliocentrisme. Galileu.

1.3. El Big bang. El temps de l’Univers: Einstein

1.4. La Terra: edat i estructura

1.5. La Terra: dinàmica (teories)

 

 • Unitat 2: El planeta viu. Història de la vida

 

2.1. Els primers organismes

2.2. Què és la vida

2.3. L’origen de la vida: debats i hipòtesis

2.4. L’evolució biològica: teories i controvèrsies actuals

2.5. Evolució de l’home

 


Treball de l’alumne/a
:

 • De cada bloc temàtic:

 

  • Llibres. Lectures seleccionades d’algú llibre relacionat amb la matèria (es llegiran, com a mínim, tants capítols com unitats té el bloc corresponent). Cada alumne/a redactarà un informe escrit de cadascú dels capítols llegits, destacant en ell les idees principals exposades en el llibre.
  • Articles científics. Lectura d’un article, com a mínim, relacionat amb els apartats principals de les unitats (aquest lectura, i la dels llibres, pretén aportar informació per a fer el treball en grup i l’exposició posterior a classe). Cada alumne/a redactarà un informe escrit de les idees principals exposades en l’article.
  • Pel·lícula. Projecció d’una pel·lícula (o d’un fragment d’aquesta)  relacionada amb la matèria pròpia del bloc. Cada alumne/a redactarà un informe o comentari crític centrat en els continguts relacionats amb el bloc temàtic.
  • Treball en grup (grups de 3 alumnes, per ordre de llista). Cada grup farà un treball (escrit, o d’un altre tipus: mural, presentació power-point, etc.) d’un dels apartats de qualsevulla de les unitats de que consta el bloc. Els treballs s’exposaran desprès a classe per part d’un/a dels components de cada grup en les dates previstes (v. calendari annex). (En principi, els apartats assignats a cada grup de treball s’adjudicaran per sorteig i segons l’ordre de llista del grup. Per a fer qualsevol canvi posterior, s’haurà de consultar abans amb el professor).
  • Prova objectiva (escrita) del bloc. Aquesta prova es basarà principalment en: 
   • Les explicacions a classe (per part del professor i dels alumnes –exposició de treballs-)
   • Activitats finals que hi ha en el llibre (al final de cada unitat).
   • Posa’t a prova que hi ha en el llibre (al final de cada unitat).

 

Avaluació: Els criteris d’avaluació, establerts en la Programació del Departament, són els següents:

·         Proves objectives: 25% de la qualificació.

·         Realització, presentació i exposició oral a classe de treballs (en grup): 25% de la qualificació. Cada trimestre exposarà el treball a classe un alumne/a diferent de cada grup.

·         Realització i exposició escrita de treballs bibliogràfics, basats en la lectura i anàlisi de articles científics i capítols seleccionats de llibres de contingut científic i filosòfic, així com en pel·lícules o documentals (individual): 25% de la qualificació.

·         Actitud general (Comportament a classe, assistència i puntualitat, participació,...): fins el 25 % de la qualificació.

Calendari:

 

Semana

Pla de treball

Setembre

15-19

Presentacions // Exposició prof. unitat 1

22-26

Exposició prof. unitat 1 // Pel·lícula (fragment de 2001, Space Odyssey)

29-3

Lectura de textos (llibres, artícles) // Lectura de textos (llibres, artícles)

Octubre

6-9

Treball en grups // Treball en grups

13-17

Exposició de treballs a classe // Exposició de treballs a classe

20-24

Documental (DVD, Cosmologia)

27-31

Revisió del tema (activitats, etc.) // Revisió del tema (activitats, etc.)

Novembre

3-7

Exposició prof. unitat 2 // Exposició prof. unitat 2

10-14

Lectura de textos (llibres, artícles) // Lectura de textos (llibres, artícles)

17-21

Treball en grups // Treball en grups

24-28

Exposició de treballs a classe // Exposició de treballs a classe

Desembre

1-5

Documental (DVD, Evolució) // Revisió del tema (activitats, etc.)

8-12

Revisió del tema (activitats, etc.) // Prova objectiva

15-19

Introducció al Bloc II // Introducció al Bloc II

 

 

Recursos pels alumnes (referències de títols d’articles i llibres de lectura):

 

 • Per a fer ús d’aquests articles és imprescindible estar connectat a la xarxa, dons es tracta de documents penjats en diverses webs.  Pel que fa als llibres, està previst posar a l’abast de l’alumnat una biblioteca mòbil.

 

 

Unitat 1: L’origen de l’Univers. La Terra

Apartats de l’unitat

Articles

Llibres

1.1.

 

[2.3; 2.4; 2.5]

Desarrollos recientes en evolución y su repercusión para la fe y la teología, por M. Artigas

http://www.arvo.net/documento.asp?doc=030107d

(Sólo la primera parte del artículo: aspectos científicos)

Bryson, B. Una breve historia de casi todo. Círculo de lectores (2003). Capítulo I (Perdidos en el cosmos).

 

Tierra. Pearson Educación, S.A. (2004). La Tierra en el espacio.

1.1.

La Mente del Universo (1999). Una nueva cosmovisión científica, por Octavio Rico

 

http://www.arvo.net/documento.asp?doc=0312d

 

Tierra. Pearson Educación, S.A. (2004). La Tierra en el espacio.

1.1.

El universo parece hecho para el hombre (2003). Apasionante tema de debate entre los científicos, por Octavio Rico

http://www.aceprensa.com/articulos/2003/nov/26/el-universo-parece-hecho-para-el-hombre/

Las leyes y magnitudes físicas fundamentales parecen cuidadosamente afinadas para que la formación y el desarrollo del universo pudieran dar lugar a la vida en la Tierra.

 

 

1.2.

El caso Galileo, por Carlos Javier Alonso

http://www.arvo.net/documento.asp?doc=0347d

 

 

1.3.

Foto de infancia del universo, Carlos A. Marmelada (2003) http://www.aceprensa.com/articulos/2003/mar/12/foto-de-infancia-del universo/?message=Bienvenido/a.%20Gracias%20por%20entrar

Una sonda de la NASA, WMAP, ha permitido componer la “foto” más detallada que se ha obtenido hasta ahora del universo primitivo, a los 380.000 años de edad.

 

El Universo de G.  Lemaître, por Dominique Lambert

http://www.arvo.net/documento.asp?doc=0316d

 

Bodanis, D. E = m· c2. RBA ediciones (2004). Capítulos 1 y 2. [1.3]

 

Bryson, B. Una breve historia de casi todo. Círculo de lectores (2003). Capítulo III (Nace una nueva era)

1.4.

La Tierra, una rareza astronómica (2001) http://www.aceprensa.com/articulos/2001/oct/10/la-tierra-una-rareza-astron-mica/

Los científicos Peter Ward y Donald Brownlee, argumentan que la aparición de la vida es un hecho extremadamente improbable, ocurrido en un planeta excepcional.

 

Bryson, B. Una breve historia de casi todo. Círculo de lectores (2003). capítulo II (El tamaño de la Tierra,  y cap. IV (Un planeta peligroso)

 

Tierra. Pearson Educación, S.A. (2004). Anatomía de la Tierra.

1.5.

 

Bryson, B. Una breve historia de casi todo. Círculo de lectores (2003). Capítulo IV (Un planeta peligroso).

 

Tierra. Pearson Educación, S.A. (2004). La Tierra dinámica.

 

 

Unitat 2: El planeta viu. Història de la vida

 

Articles

Llibres

2.1.

 

 

 

Bryson, B. Una breve historia de casi todo. Círculo de lectores (2003). Capítulo V (La vida misma).

 

2.2.

 

Sykes, Bryan. Las siete hijas de Eva. (T.O.: The Seven Daughters of Eve). Ed. Debate. Madrid (2001)

 

Bryson, B. Una breve historia de casi todo. Círculo de lectores (2003). Capítulo V (La vida misma).

 

 

 

2.3.

Desarrollos recientes en evolución y su repercusión para la fe y la teología, por M. Artigas

http://www.arvo.net/documento.asp?doc=030107d

(Sólo la primera parte del artículo: aspectos científicos)

 

El origen de la vida sigue siendo una incógnita, CAM (2003) http://www.aceprensa.com/articulos/2003/jun/04/el-origen-de-la-vida-sigue-siendo-una-inc-gnita/

 

Cincuenta años después de que los científicos Harold Urey y Stanley Miller lograran sintetizar aminoácidos por vez primera en laboratorio, en unas condiciones que imitaban las de la Tierra primitiva, los especialistas creen que la incógnita está muy lejos de ser resuelta.

 

Entre la “sopa” y la “nube” (1999). Sobre el origen de la vida, por Octavio Rico

http://www.aceprensa.com/articulos/1999/mar/17/entre-la-sopa-y-la-nube/

Los intentos de desvelar los orígenes de la vida en la Tierra han tropezado sistemáticamente con la escasez de indicios experimentales o fósiles. Si en los años 50 parecía que el misterio estaba a punto de resolverse, en este fin de siglo el problema se sigue resistiendo a los científicos y sus investigaciones abarcan hipótesis muy distintas.

 

 

Dyson, Freeman J. Los orígenes de la vida. Cambridge University Press (1999). Capítulo 1.

2.4.

Desarrollos recientes en evolución y su repercusión para la fe y la teología, por M. Artigas

http://www.arvo.net/documento.asp?doc=030107d (Sólo la primera parte del artículo: aspectos científicos)

¿Son compatibles la Biblia y la evolución?, por Carlos Javier Alonso

http://www.arvo.net/documento.asp?doc=030101d

 

2.5.

Desarrollos recientes en evolución y su repercusión para la fe y la teología, por M. Artigas

http://www.arvo.net/documento.asp?doc=030107d (Sólo la primera parte del artículo: aspectos científicos)

Un nuevo "Homo sapiens" confirma nuestro origen africano (2003). Sobre el origen africano de la humanidad, por Octavio Rico

http://www.aceprensa.com/articulos/2003/jun/25/un-nuevo-homo-sapiens-confirma-nuestro-origen-afri/

Desde hace casi un siglo los neandertales son una de las grandes incógnitas de la evolución humana. Algunos especialistas han creído que son antepasados nuestros, que se mezclaron con los humanos llegados más tarde de África. Una reciente investigación genética y nuevos fósiles hallados en Etiopía suministran sólidos indicios en contra de esa hipótesis. Esto significa, entre otras cosas, que toda la humanidad actual proviene de un único tronco africano y que la diversidad de razas es moderna y poco relevante desde el punto de vista genético.

 

Estudios del ADN fósil cuestionan la versión clásica de nuestros orígenes (2001). Sobre el origen del hombre moderno, por Octavio Rico

http://www.arvo.net/documento.asp?doc=02010312d

Sykes, Bryan. Las siete hijas de Eva. (T.O.: The Seven Daughters of Eve). Ed. Debate. Madrid (2001).

 

Turbón, D. y Artigas, M. El origen del hombre. EUNSA (2007). Capítulo 1.

 

 

 

 

 

Hoy había 12 visitantes (41 clics a subpáginas)