Program_2nTrim

Ciències per al Món contemporani, 1r BATX    2n trimestre

 

 

Continguts:

Bloc 2: LA VIDA

 

Unitat 3: Salut i malaltia

 

Unitat 4: Malaltia i medicina

 

Unitat 5: Les bases de la Genètica

 

Unitat 6: Biotecnologia i societat

 

 

 

Treball de l’alumne/a:

 

De cada bloc temàtic:

 

·         Llibres. Lectures seleccionades del llibre de text d’alumne. Cada alumne/a redactarà per escrit les activitats proposades per a cada lectura.(v. Quadre-resum: Planing de lectures i activitats 2n trimestre).

 

·         Articles. Lectura d’un article científic, seguint les indicacions del professor. Cada alumne/a redactarà un informe on es recolliran les idees principals exposades en l’article i un comentari crític del mateix.

 

·         Pel·lícula. Projecció d’una pel·lícula relacionada amb la matèria pròpia del bloc. Cada alumne/a redactarà un informe en el qual es recollirà un resum de l’argument de la pel·lícula i un comentari crític centrat en els continguts relacionats amb el bloc temàtic.

 

·         Treball en grup. Cada grup farà un treball (escrit, o d’un altre tipus: mural, power-point, etc.) d’un dels apartats del bloc, segons les indicacions que doni el professor. Els treballs s’exposaran desprès a classe seguint la metodologia del primer trimestre (v. calendari annex).

 

·         Prova objectiva (escrita) del bloc. Aquesta prova es basarà en: 

o        Les explicacions i exposicions a classe (per part del professor i dels alumnes). Cada alumne/a respondrà per escrit a cadascuna de les grans qüestions plantejades per a cada unitat (són les qui donen títol a cadascú dels treballs que després seran objecte d’exposició oral). La resposta a cadascuna d’aquestes grans qüestions haurà de ser d’un mínim de 15 línies (sense comptar els esquemes, dibuixos o fotografies, amb que es vulguin complementar les explicacions).

o        Activitats i lectures seleccionades de cada unitat.

 

 

 

Quadre-resum: Planing de lectures i activitats 2n trimestre

 

Lectures

(respondre per escrit les activitats proposades)

Activitats

(respondre per escrit les activitats proposades)

Activitats finals

(respondre per escrit les activitats proposades)

Unitat 3: Salut i malaltia

 

1 (pàg. 57)

2 (pàg. 66)

A fons (pàg. 70). El VIH i la SIDA. Lectura i resum (8-10 línies)

1 i 4 (pàg. 71)

Unitat 4: Malaltia i medicina

 

2 (pàg. 89)

3 (pàg. 90)

1 (pàg. 92)

 

1 , 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 (pàg. 95)

Unitat 5: Les bases de la Genètica

 

“La doble hélice deletreada” (article). Resum de les qüestions plantejades a l’article.

1 (pàg. 102-103)

A fons (pàg. 70). L’origen de les mutacions. Lectura i resum (8-10 línies)

1 , 2, 3 (pàg. 111)

Unitat 6: Biotecnolo-gia i societat

 

1 (pàg. 117)

2 (pàg. 120)

3 (pàg. 122-123)

 

2 (pàg. 116)

3 (pàg. 119)

A fons (pàg. 125). La teràpia gènica. Lectura i resum (8-10 línies)

Totes (pàg. 126)

Avaluació: Els criteris d’avaluació, segons la Programació del Departament de Ciències, són els següents:

·        Proves objectives: 25% de la qualificació.

·        Realització, presentació i exposició a classe d’un treball: 25%.

·        Realització i exposició escrita de treballs (lectures, activitats): 25%.

·        Actitud general (assistència, comportament, participació,...): 25 %.

Calendari:

 

 

Semana

Pla de treball

Desembre

9-11

Unitat 3: Presentació (Esquema de continguts)

Treball lectures (1 i 2).

16-18

Unitat 3: Revisió lectures i activitats. Activitat “A fons” i activitats finals.

Treball individual (preparació del treball de grup)

Gener

13-15

Unitat 4: Presentació (Esquema de continguts)

Treball lectures (2 i 3) i activitat 1.

20-22

Unitat 4: Revisió lectures i activitats. Activitats finals.

Treball individual (preparació del treball de grup)

27-29

Presentació pel·lícula (retall de premsa)

Pel·lícula (1ª part)

Febrer

3-5

Pel·lícula (2ª part)

Pel·lícula: discussió

10-12

Unitat 5: Presentació (Esquema de continguts)

Treball article: la doble hélice de ADN

17-19

Unitat 5: Treball article “A fons” i activitat 1.

Unitat 5: Treball activitats finals.

24-26

Exposicions orals 1 i 2

Exposicions orals 3 i 4

Març

3-5

Exposicions orals 5 i 6

Unitats 3 i 4: revisió i resolució de dubtes

10-12

Unitat 5: revisió i resolució de dubtes

PROVA OBJECTIVA. Lliurament de treballs i activitats.

 

 

 

Recursos didàctics (referències de títols d’articles d’actualitat):

 

  • Per a fer ús d’aquests articles és imprescindible estar connectat a la xarxa (documents penjats en diverses webs).  Es poden trobar enllaços directes a aquests articles en: www.orico.es.tl/

 

 

Unitat 3: Salut i malaltia

Apartats de l’unitat

Articles

 

Un éxito contra la malaria en Kenia. La distribución gratuita de mosquiteras con insecticida logra una reducción significativa de muertes de niños. 2007

http://www.aceprensa.com/articulos/2007/sep/12/un-exito-contra-la-malaria-en-kenia/?message=Bienvenido/a.%20Gracias%20por%20entrar

 

 

Modestos avances hacia los “Objetivos del Milenio”. Algunos críticos consideran arbitrarias las metas de desarrollo propuestas por la ONU para 2015

http://www.aceprensa.com/articulos/2007/jul/11/modestos-avances-hacia-los-objetivos-del-milenio/

 

 

No solo de sida se muere en África. Daniel Halperin, investigador de la Escuela de Salud Pública de Harvard, advierte que mientras la ayuda sanitaria a África se concentra en la lucha contra el sida, se están descuidando necesidades más básicas y más acuciantes para la mayoría de la población (The New York Times, 1 enero 2008).

http://www.aceprensa.com/articulos/2008/jan/02/no-solo-de-sida-se-muere-en-africa/

 

 

Ética y eficacia en las campañas de salud sexual. Un mensaje contraproducente (2008)

http://www.aceprensa.com/articulos/2008/mar/26/tica-y-eficacia-en-las-campanas-de-salud-sexual/

 

 

 

Unitat 4: Malaltia i medicina

Apartats de l’unitat

Articles

 

España permitirá la donación de riñones entre desconocidos. El objetivo es aumentar los transplantes entre vivos porque los órganos son mejores (2008).

http://www.aceprensa.com/articulos/2008/jul/02/espana-permitira-la-donacion-de-rinones-entre-desconocidos/

 

 

Gran Bretaña estrena ley sobre tejidos humanos. Las nuevas normas promueven la donación de órganos y penalizan el uso de muestras sin consentimiento (2006).

http://www.aceprensa.com/articulos/2006/sep/06/gran-breta-a-estrena-ley-sobre-tejidos-humanos/

 

Primer trasplante de traquea del mundo con células madre adultas (2008)

http://www.aceprensa.com/articulos/2008/nov/21/primer-trasplante-de-traquea-del-mundo-con-celulas-madre-adultas/

 

Unitat 5: Les bases de la Genètica

Apartats de l’unitat

Articles

 

La doble hélice deletreada. El genoma humano: la apertura del libro de la vida (2001)

http://www.aceprensa.com/articulos/2001/feb/21/la-doble-h-lice-deletreada/

 

Un manual de instrucciones por descifrar. La secuencia del genoma humano abre el camino hacia una nueva Medicina (2000)

http://www.aceprensa.com/articulos/2000/jul/05/un-manual-de-instrucciones-por-descifrar/

 

Pàgina web didáctica (Genética de la herencia, por Silvia Sánchez González y Óscar Marchal Martínez). cnice

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/proyectos/genetica/index.html

 

Unitat 6: Biotecnologia i societat

Apartats de l’unitat

Articles

 

El principio del fin de la clonación. Se logran células madre humanas como las embrionarias reprogramando células adultas (2007)

http://www.aceprensa.com/articulos/2007/nov/28/el-principio-del-fin-de-la-clonacion/

 

Clonación de terneros y de humanos (2008)

http://www.aceprensa.com/articulos/2008/jan/30/clonacion-de-terneros-y-de-humanos/

 

La ONU insta a prohibir toda forma de clonación (2005)

http://www.aceprensa.com/articulos/2005/mar/16/la-onu-insta-a-prohibir-toda-forma-de-clonaci-n/

 

El riesgo de vivir sin riesgos. La UE aprueba un maíz transgénico, mientras Francia discute sobre el "principio de precaución" (2004)

http://www.aceprensa.com/articulos/2004/jun/02/el-riesgo-de-vivir-sin-riesgos/

 

"Las plantas transgénicas se aceptarán como un avance biotecnológico para beneficio de la Humanidad" (2003)

http://www.aceprensa.com/articulos/2003/jun/18/las-plantas-transg-nicas-se-aceptar-n-como-un-avan/

 

Transgénicos: ¿hay razones para el miedo?. Preguntas y respuestas de la OMS sobre los alimentos genéticamente modificados (2002)

http://www.aceprensa.com/articulos/2002/oct/30/transg-nicos-hay-razones-para-el-miedo/

 

Primer trasplante de traquea del mundo con células madre adultas (2008)

http://www.aceprensa.com/articulos/2008/nov/21/primer-trasplante-de-traquea-del-mundo-con-celulas-madre-adultas/

 

 

De la célula adulta a la embrionaria. Una perspectiva ética sobre la reprogramación celular para obtener células madre (2008)

http://www.aceprensa.com/articulos/2008/may/14/de-la-celula-adulta-la-embrionaria/

 

El embrión, mucho más que un puñado de células (2008)

http://www.aceprensa.com/articulos/2008/jul/30/el-embrion-mucho-mas-que-un-punado-de-celulas/

 

 

 

 

 

Hoy había 7 visitantes (47 clics a subpáginas)