Program_3rTrim

 

Ciències per al Món contemporani, 1r BATX           3r trimestre

 

 

Continguts:


Bloc 3: LA SOSTENIBILITAT

 

Unitat 7: Intervenció humana en els sistemes naturals

 

Unitat 8: El desenvolupament sostenible

 

Unitat 9: Materials, objectes i tecnologies

 

 

 

Treball de l’alumne/a:

 

D’aquest bloc temàtic:

 

·        Llibres. Lectures i activitats seleccionades del llibre de text d’alumne. Cada alumne/a respondrà per escrit les activitats proposades (v. Quadre-resum: Planing de lectures i activitats 3r trimestre).

 

·        Articles. Lectura d’un article científic, seguint les indicacions del professor. Cada alumne/a redactarà un informe on es recolliran les idees principals exposades en l’article i un comentari crític del mateix. (Font d’informació: Informe Terra, de National Geographic).

 

·        Cas pràctic (Pel·lícula). Projecció d’una pel·lícula relacionada amb la matèria pròpia del bloc. Cada alumne/a redactarà un informe de la pel·lícula, que es centrarà en els continguts del bloc temàtic.

 

·        Treball individual. Cada alumne farà un treball (escrit, o d’un altre tipus: power-point, etc.) d’un dels apartats del bloc, segons les indicacions que doni el professor. Una selecció aleatòria d’aquests treballs s’exposarà a classe seguint la metodologia de costum (v. calendari annex).

 

·        Prova objectiva (escrita) del bloc. Aquesta prova es basarà en: 

 

o   Activitats i lectures seleccionades de cada unitat, articles, cas pràctic.

o   Treballs individuals exposats a classe.

o   Explicacions fetes a classe (per part del professor).

 

 

 

Quadre-resum: Planing de lectures i activitats 3r trimestre

 

Lectures

(llegir i respondre per escrit les activitats proposades)

Activitats

(respondre per escrit les activitats proposades)

Activitats finals

(respondre per escrit les qüestions plantejades)

Unitat 7:

 

Intervenció humana en els sistemes naturals

 

1 Superpoblació? (pàg. 132)

2. El cas del mar d’Aral (pàg. 146)

1 Un problema ambiental: La boira de Londres (pàg. 142)

4 i 5 (pàg. 152)

Unitat 8:

 

El desenvolupament sostenible

 

 

1 Energia nuclear, sí o no? (pàg. 172)

 

2 Comparem usos d’energia (pàg. 170)

 

1 (pàg. 173)

Unitat 9:

 

Materials, objectes i tecnologies

 

1 Un nou plàstic (pàg. 186)

2 El nou món de la nanotecnologia (pàg. 189)

2 Xifres sobre residus urbans (pàg. 191)

 

 

 

Avaluació: Els criteris d’avaluació són els següents:

·         Realització, presentació i exposició a classe d’un treball: 25%.

·         Realització i exposició escrita de treballs (lectures, activitats): 25%.

·         Actitud (assistència, comportament, participació,...): 25 %.

·         Proves objectives: 25% de la qualificació.

 

 

 

 

Calendari:

 

 

Setmana

Pla de treball

Març

16-20

Projecte Genoma Humà.

Exposicions pendents.

23-27

Presentació bloc temàtic 3.

Unitat 7: Presentació (Esquema de continguts)

Abril

30-3

Unitat 7: Lectures i activitats

Unitat 7: Lectures i activitats (revisió)

15-17

Unitat 8: Presentació (Esquema de continguts)

Unitat 8: Lectures i activitats

20-24

Unitat 8: Lectures i activitats (revisió)

Unitat 9: Presentació (Esquema de continguts). Activitats.

27-1

Cas pràctic: Contaminació del subsòl i dels aqüífers.

Pel·lícula (1ª part)

Maig

4-8

Pel·lícula (2ª part)

Pel·lícula: discussió dels temes plantejats.

11-15

Treball individual (preparació del treball individual)

Treball individual (preparació del treball individual)

18-22

Exposicions orals a classe (1, 2, 3)

Exposicions (4, 5, 6)

25-29

Exposicions (7,

Prova objectiva

 

Hoy había 7 visitantes (58 clics a subpáginas)