Programa_1erTrim

PROGRAMACIÓ                                                        BIOLOGIA 1

Unitat 1. La composició dels éssers vius

 Objectius

Continguts teòrics

(Llibre de text, Biologia1, GP Santillana)

Activitats
(respondre per escrit, en fulles soltes)

(Font: Llibre Biologia1, Santillana)

1

1.     La vida. La Biologia i els éssers vius. Les característiques dels éssers vius
                                                        (pàg.8)

 

 

2

2.     Els nivells d’organització de la matèria: nivells abiòtics i nivells biòtics

(pàgs. 9-11)

www.cellsalive.com (v. How big is it?)

Activitats 1, 3 i 5 (pàg. 11)

3

3.     La composició química de la matèria viva (repàs de química bàsica: elements, àtoms, molècules i enllaços)

 (pàgs. 12-14)

Activitats 8, 9 i 10 (pàg. 14)

Document: "La matèria viva”,  by A. Lehninger.

Llegir-lo i resumir per escrit les idees principals de l’article.

4

4.     Els bioelements. Bioelements primaris i secundaris.

(pàgs. 15-17)

Activitats 16, 17 i 19 (pàg. 17)

 

5

5.     Els principis immediats. Concepte i classificació.

(pàg. 18)

 

 

6

6.     L’aigua. Característiques fonamentals i funcions.

(pàgs. 18-20)

Activitat 24 (pàg. 21)

 

 

7

7.     Les sals minerals. Característiques fonamentals i funcions.

8.     Dissolucions i dispersions col·loidals: propietats.

(pàgs. 18-20)

Activitats 2 (pàg. 21) i 30, 31, 35 i 36 (pàg. 25)

Cas pràctic: El nàufrag i l’explorador.

Activitats fi d’unitat (opcionals): 39, 40, 41, 43, 47, 50, 60. (No cal copiar els enunciats).

8

 

 


REVISSIÓ D’ACTIVITATS

RESOLUCCIÓ DE DUBTES

 Unitat 2. Els glúcids

 

Continguts teòrics

(Llibre de text, Biologia1, GP Santillana)

Activitats
(per a respondre per escrit)

(Font: Biologia1, Santillana)

1

  1. Característiques dels glúcids. Concepte i classificació.

(pàgs. 30)

Activitat 2 (pàg. 30)

 

2

  1. Els monosacàrids: les pentoses i les hexoses

(pàgs. 31-33)

Activitats 5, 10 i 13 (pàgs. 31 i 33)

 

3

 

Activitat (en grups): Construcció de models moleculars (monosacàrids). Nomenclatura.

 

4

  1. Els disacàrids: maltosa, lactosa, sacarosa

(pàgs. 35-36)

Activitat 17 (pàg. 36)

Activitat (en grups): Construcció de models (disacàrids). Nomenclatura.

5

  1. Els polisacàrids: midó, glicogen, celulosa

(pàgs. 37-40)

Activitats 20 (pàg. 39), 27 i 28 (pàg. 40)

 

 

6

 

 

Biomodel-3 (v.aplicació en pàg. web del professor: www.orico.es.tl).Demo

7

 

 

Activitats fi d’unitat, PÀGS. 42-43 (opcionals): 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 45. (No cal copiar els enunciats).

PRÀCTIQUES

Determinació de glúcids en dissolucions i en dispersions

8

 

 

 

REVISSIÓ D’ACTIVITATS i

RESOLUCCIÓ DE DUBTES

 

9

 

 

 

 

Examen parcial
(unitats 1 i 2)

 Unitat 3. Els lípids

 

Continguts teòrics

(Llibre de text, Biologia1, GP Santillana)

Activitats
(per a respondre per escrit)

(Font : Llibre Biologia1, Santillana)

1

1.      Els lípids. Concepte i classificació.

(pàgs. 46)

 

 

2

2.      Els àcids grassos: propietats químiques i físiques

(pàgs. 47-49)

Activitats 1(pàg. 49)

 

3

 

 

Activitat (en grups): Construcció de models moleculars (àcids grassos). Nomenclatura.

4

3. Els lípids saponificables (I)

(pàgs. 50-51)

Activitats 5, 7 i 9 (pàg. 51).

L’activitat 5 es farà en grup, construint el model corresponent.

 

5

  1. Els lípids saponificables (II)

(pàgs. 52-53)

 

 

6

 

 

Biomodel-3 (v.aplicació en pàg. web del professor: www.orico.es.tl).Demo

7

  1. Els lípids insaponificables
  2. Les funcions del lípids

(pàgs. 54-55)

Activitats 10, 11 i 13 (pàg. 55).

 

 

8

 

 

PRÀCTIQUES

Experiments amb lípids. Propietats químiques.

9

 

 

Activitats fi d’unitat, PÀGS. 56-57 (opcionals): 16, 17, 18, 22, 24, 31, 32, 38 (No cal copiar els enunciats).

 

10

 

 

REVISSIÓ D’ACTIVITATS i RESOLUCCIÓ DE DUBTES

Examen d'avaluació
(unitats 1, 2, 3)


Hoy había 7 visitantes (49 clics a subpáginas)