Programa_2n Trim

PROGRAMA 2n TRIMESTRE

Unitat 6. L’aigua a la Terra

 

Objectius

Continguts teòrics (Ed. Teide)

Activitats del llibre

(RE : respondre per escrit;

SL: només lectura) ;

AC : Anàlisi i comentari

1

1. L’aigua del planeta (págs. 98-99)

 

Processant info. (pàg. 99). RE

2

2. El cicle de l’aigua (págs. 100-101)

 

Balanç anual (pàg. 101). RE

3

3. La dinámica oceànica (págs. 102-104)

Interpretació (pàg. 102). RE

Interpretació (pàg. 104). RE

4

4. “El Niño” (págs. 106-108)

 

 

5

5. L’energia mareomotriu i de les ones (pág. 109). Lectura.

 

6. Aprofitament de les ones (pàg. 110).SL

Document (pàg. 109). SL

 

Interpretació (pàg. 111). AC

6

7. Núvols : aigua dins l’aire (pàg. 112)

 

ClimaTIC

7

8. Hi ha prou aigua per a tothom? (pàgs. 113-114)

Document (pàg. 113). AC

Processant info. (pàg. 114). RE

Document (pàg. 114). AC

8

Qüestions i problemes (pàg. 114)

 

 

Unitat 7. L’aigua subterrània

Objectius

Continguts teòrics (Ed. Teide)

Activitats del llibre

(RE : respondre per escrit;

SL: només lectura) ;

AC : Anàlisi i comentari

1

1. L’aigua al sòl i a les roques (pág. 116)

2. Aqüífers lliures i cautius (I): flux d’aigües subterrànies (pàg. 117)

 

Aplicació (pàg. 117). RE

2

2’. Aqüífers lliures i cautius (II): flux d’aigües subterrànies (pàg. 119)

 

 

3

3. Acciò geológica de l’aigua subterrània (pág. 120)

 

Interpretació (pàg. 121). RE

 

4

4. Explotació dels aqüífers (I): sobreexplotació (págs. 122-123)

 

Aplicació (pàg. 122). RE

5

5. Explotació dels aqüífers (II): salinització (pág. 124)

 

Interpretació (pàg. 125, sup). AC

Interpretació (pàg. 125, inf). RE

6

 

Interpretació (pàg. 127 sup). RE

Interpretació (pàg. 128). RE

7

Qüestions i problemes (pàg. 128)

 

Unitat 8. Les conques hidrogràfiques

Objectius

Continguts teòrics (Ed. Teide)

Activitats del llibre

(RE : respondre per escrit;

SL: només lectura) ;

AC : Anàlisi i comentari

1

1. El cicle de l’aigua a les conques. Intervenció humana en el cicle (pág. 130-132)

 

2

 

Aplicació (pàg. 131). RE

3

2. Delimitació d’una conca (pág. 133)

Interpretació (pàg. 133). RE

 

4

3. Entrades d’aigua en el sistema conca. Altres entrades (págs. 134-135)

Aplicació (pàg. 134). RE

5

4. Circulació d’aigua a la conca (I): cabal (pág. 136-137)

Investigació (pàg. 137). RE

6

4. Circulació d’aigua a la conca (II): l’hidrograma (pág. 138-141)

 

7

 

Aplicació (pàg. 138). RE

Interpretació (pàg. 139). RE

8

5. L’energia hidroeléctrica (pág. 142)

Interpretació (pàg. 144, 2n exercici). RE

9

Qüestions i problemes (pàg. 144)

 

 

Unitat 9. L’aigua com a recurs

Unitat 10. Regeneració i gestió de l’aigua

 

 

 

Observacions: Les dues últimes unitats es treballaran en format exposicions orals individuals a classe, inclouent també una selecció d’exercicis de les PAU.

Hoy había 12 visitantes (56 clics a subpáginas)