Programa_2nTrim

Biologia 1r Batx                                                Bloc 2: Citologia

Unitat 6. La cèl·lula: unitat d’estructura i funció

Objectius

Continguts teòrics

(Llibre de text, Grup Promotor Santillana)

Activitats (respondre per escrit)

(Llibre de text, Grup Prom Santillana)

1

El descobriment de la cèl·lula. La teoria cel·lular

 (pàgs. 98-100)

Activitats 2, 3 i 4 (pàg. 99-100)

 

2

Forma i mida de les cèl·lules

(pàgs. 101-104)

Activitat 6 (pàg. 101) i 7 (pàg. 102)

 

3

 

Observacions amb microscopi òptic (pràctica)

4

 

Observacions fotomicrografies (microscopi electrònic)

5

L’estructura de les cèl·lules

(pàgs. 105-108)

Activitats 13 i 14 (pàg. 108)

 

6

Els mètodes d’estudi de les cèl·lules

(pàgs. 109-112)

Lectura. Resum escrit esquemàtic (principals diferències entre el MO i el ME, i les respectives mostres)

7

Augments i resolució dels microscopis

 (pàgs. 113)

 

8

 

Activitats de la web (cellsalive)

9

 

Activitats fi d’unitat: 26 i 31 (pàg. 114); Activ. 34 (fer en grups/parelles)

10

 

Activitats fi d’unitat: 35, 36 i 37 (pàg. 115) (fer en grups/parelles)

11

 

REVISSIÓ D’ACTIVITATS

RESOLUCCIÓ DE DUBTES


 Unitat 7.Membranes i orgànuls no delimitats per membranes

Objectius

Continguts teòrics

Activitats (respondre per escrit)

1

1.    La membrana plasmàtica (I): estructura, composició i funcions

 (pàgs. 118-120)

Activitats 1 i 2 (pàg. 119)

 

2

1.    La membrana plasmàtica (II): el transport de substàncies a través de la membrana

 

(pàgs. 121-125)

Activitats 4 i 5 (pàg. 122)

Activitats 6 i 7 (pàg. 125)

 

3

2.    Les membranes de secreció

 (pàgs. 126-127)

Activitat 10, 11, 14 (pàg. 127)

 

4

 

 (DIAPOSITIVES i web)

5

3.    El citoplasma: el citosol i el citoesquelet

 (pàgs. 128-130)

Activitat 16 (pàg. 129)

 

6

4.    El centrosoma

5.    Els cilis i els flagels

(pàgs. 131-132)

Activitat 19 (pàg. 131)

Activitat 22, 23 (pàg. 132)

7

6.    Els ribosomes

(pàgs. 133)

Activitat 24, 25 (pàg. 133)

8

 

Activitats fi d’unitat: 26, 27, 30, 32, 34 i 38 (pàgs. 134-135) (per a fer en grups/parelles)

9

 

 

REVISSIÓ D’ACTIVITATS

RESOLUCCIÓ DE DUBTES

 

Unitat 8. Orgànuls cel·lulars delimitats per membranes

Objectius

Continguts teòrics

Activitats (respondre per escrit)

1

1.    El reticle endoplasmàtic

 (pàgs. 138-139)

Activitats 2, 4 i 5 (pàg. 139)

 

2

2.    L’aparell de Golgi

 (pàgs. 140-141)

Activitats 10, 11 (pàg. 141)

 

3

3.    Els lisosomes

4.    Els vacúols

(pàgs. 108-110)

Activitats 12 (p. 142), 14 (pàg. 143)

 

4

5.    Els peroxisomes

6.    Els mitocondris

(pàgs. 144-145)

Activitat 19 (pàg. 145)

5

 

(DIAPOS. i web)

6

7.  Els cloroplasts

 (pàgs. 146-147)

Activitats 21, 23 (pàg. 147)

 

7

8      El nucli (I): embolcall, nuclèol i nucleoplasma

(pàgs. 148-152)

Activitats 25, 28 (pàg. 148) i 30 (pàg. 150)

 

8

8   El nucli (II): la cromatina i els cromosomes

(pàgs. 152-155)

 

 

 

Activitats fi d’unitat: 44, 45, 47, 48, 51, 53, 57 a 65 (pàgs. 156-157) (per a fer en grups/parelles)

9

 

REVISSIÓ D’ACTIVITATS


Activitats de la web:

 

·       Estructura de le cèl·lula (anglès): www.cellsalive.com/meiosis.htm (Cell Models) - Anatomía y funciones de la célula: http://www.johnkyrk.com/CellIndex.esp.html

 

 

Hoy había 7 visitantes (34 clics a subpáginas)