Programa_3er Trim

Biología i Geologia                                              _______________________4t ESO

Unitat 5. El relleu i el modelat

Objectius

Continguts teòrics
(de Grup Promotor SANTILLANA)

Fonts d’info
web orico.es.tl 
(ver Webs_Unitat 5)

 

1

 

 

    INTRODUCCIÓ

1.    El paisatge i el relleu (NOMÉS LECTURA COMPR)

2.    Els relleus terrestres principals (LECTURA COMPR) (pàgs. 102-103)

 

 

 

2

3.    Els processos geològics externs. Meteorització i erosió  (pàgs. 104-105)

6.1., 6.3., 6.5., 6.6.,

3

4.    Els processos geològics externs. Transport i sedimentació

5.    Les conques i els ambients sedimentaris(pàgs. 106-108)

6.1., 6.5.,

4

 

 

6     i 7. Torrents i aigues salvatges (modelat torrencial). Rius (modelat fluvial)   (pàgs. 109-110)

6.3., 6.5., 6.7., 6.8., 6.9., 6.11., 6.12, 7.5, 7.6., 7.7.

5

  8 i 9. El vent (modelat eòlic) i les aigues marines (modelat litoral) (pàgs. 111-112)

6.3., 6.5., 6.16 a 6.26.

6

10. Les glaceres (modelat glacial)   (pàgs.113) 

6.3., 6.5., 6.28.-6.30.

7

11. Les aigues subterrànies (modelat càrstic) (pàgs.114)                          

6.3., 6.5., 7.2., CD-professor

 Exposicions orals:

-       6 temes (Geodinàmica externa)

-       Grups (3-4 alumnes/grup)

-       Cada grup disposarà d’un temps màxim de 15 minuts per fer l’exposició, als que s’hauran d’afegir 4-5 minuts més per poder respondre possibles dubtes o preguntes dels presents.

Criteris d’avaluació del treball:

  • Qualitat i profunditat de l’estudi realitzat (40%)
  • Material de suport (guió orientatiu imprès per a tothom i presentació power-point, prezi o similar) (25%)
  • Claredat i rigor en l’exposició oral del treball. Idees principals (25%)
  • Temps emprat en l’exposició: entre 15 i 20 minuts (10%)

( Aquest treball tindrà un valor del 10% de la qualificació global neta de la 3ª avaluació).

 
Unitat 6. Estructura i dinàmica de la Terra

Objectius

Continguts teòrics
(de Grup Promotor SANTILLANA)

Fonts d’info
web orico.es.tl 
(ver Webs_Unitat 6) i llibre de text Santillana, VOLUM 3

 

1

 

 

    INTRODUCCIÓ

2.    El temps i els processos geològics

2.    El cicle de les roques          (pàgs. 124-125)

 1. Ciclo de las rocas (esquema animado)

Activitat 3 (pàg. 125)

2

3.    El gradient geotèrmic i la calor interna de la Terra

4.    Composició i estructura de la Terra               (pàgs. 126-127)

4. Estructura de la Tierra (gráfica y esquema explicativos)

Activitats 4 i 5 (pàg. 126)

3

5.    Les discontinuïtats sísmiques. La litosfera                                         (pàg.128)

5. Litosfera: estructura y dinámica (animación)

Activitat 7 (pàg. 128)

4

 

 

6.    L’origen dels relleus i el fixisme

7.    Els moviments verticals. L’astenosfera  

(pàgs. 129-130)

Activitat 9 (pàg. 129)

5

8.    El desenvolupament del mobilisme

9.    L’expansió del fons oceànic

                                            (pàgs. 131-133)

9. Convección en el manto terrestre: modelo actual

Activitat 13 (pàg. 133)

6

10. La tectònica de plaques   (pàgs.134-135) 

Activitat 14 (pàg. 134)

7

11. Les plaques litosfèriques i els seus moviments                                 (pàgs.136-137) 

11. a) Límites entre placas litosféricas: características (mapas ilustrados)

11. b) Evolución de Pangea según la tectónica de placas, en los últimos 200 millones de años (animación)

Activitats 15, 17, 18 (pàg. 136-137)

8

12. Els processos geològics a les vores de les plaques                               (pàgs.138-139) 

11. c) Fundamentos de la teoría de la tectónica de placas (explicación animada)

11. d) Interacción entre placas litosféricas y procesos asociados (animación)

12. a) Formación de un borde divergente entre placas (animación)

12. b) Zonas de expansión y anomalías paleomagnéticas (animació)

12. c) Fallas transformantes: proceso de formación y actividad asociada (animación)

12. d) Interacción entre placas oceánicas: Islas Aleutianas (Animaciones)

12. e) Colisión de placas litosféricas y su evolución: arcos de islas y orógenos (Animación)

9

 

Activitats fi d’unitat (pàgs. 142-143): a) Comuns: 26, 34, 35, 37, 38, 39 b) D’ampliació (optatives): 29, 31, 32, 36, 41, 43, 46

 

Hoy había 2 visitantes (7 clics a subpáginas)