Programa_3r Trim

Bloc 3: Reproducció i genètica molecular
Unitat 9. La reproducció

Objectius

Continguts teòrics

(Llibre de text, Santillana)

Activitats (respondre per escrit)

(Llibre de text, Santillana)

1

1.    Els cicles biològics   (pàgs. 152-157)

 

2

2.    La meiosi: la 1ª divisió (Profase I). El procés (esquema del llibre, pàg. 158)

 (pàgs. 157-159

 

 

3

La meiosi  (cont.) (esquema comparatiu entre mitosi i meiosi: pàg. 160 del llibre)     (pàgs. 159-161)

 

 

 

4

 

·         Repaso Meiosi-tutorial www.cellsalive.com/meiosis.htm

5

La reproducció

Conceptes de reproducció i sexualitat. Funció de la sexualitat

(pàgs. 161-162

 

6

La reproducció asexual: models de reproducció asexual. Avantatges i inconvenients.           (pàgs. 163-165)

 

 

 

7

La reproducció sexual: gametogènesi,            (pàgs. 165-168)

 

 

8

 

 

9

6.    La reproducció sexual (cont.): fecundació,                  (pàgs. 169-170)

 

10

6.    La reproducció sexual (cont.): partenogènesi.  Avantatges i inconvenients de la reprod. sexual.

7.    Esterilitat i reproducció assistida en l’espècie humana.(pàgs. 171-172)

·         Activ 10 (pàg. 170)

·          Activ 11 i 15 (pàg. 173)

 

 

11

 

Vídeo didàctico (2ª part)

“De la fecundación al parto”

·         Autoavaluació (p. 177)

Enllaços d’interès i animacions:

·         Mitosi I Meiosi: comparació (anglès). Online Learning Center: http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter12/animations.html#


·         Mitosi I Meiosi: comparació (anglès). http://www.pbs.org/wgbh/nova/baby/divi_flash.html

 

·         Meiosis tutorial (castellano): http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/genetica1/actividad5b.htm 

·         Meiosis tutorial (castellano): www.biologia.arizona.edu/cell/cell.html

 

·         Meiosis tutorial (anglès). Biostudio.com: http://www.biostudio.com/d_%20Meiosis.htm

 

·      Meiosis tutorial (anglès)   
www.cellsalive.com/meiosis.htm

  

Unitat 10. La duplicació del DNA i la biosíntesi de les proteïnes

Objectius

Continguts teòrics

(Llibre de text, Santillana)

Activitats (respondre per escrit)

(Llibre de text, Santillana)

1

1.   La informació genètica

2.   L’ADN com a material hereditari

(pàgs. 216-217)

 

2

2.   L’ADN com a material hereditari: el codi genètic

(pàgs. 217-219)

 

 

3

2.   L’ADN com a material hereditari: la replicació de l’ADN (I)

(pàgs. 220-226)

 

Activ 1, 2, 3 (pàg. 219)

 

4

2.   L’ADN com a material hereditari: la replicació de l’ADN (II)

(pàgs. 220-226)

Activ 4 (pàg. 221)

Activ 5 (pàg. 226). Inclou la lectura “REPLICACIÓ: IDEES BÀSIQUES” (pàgs. 226-227)

5

3.   L’expressió gènica: la transcripció (I)

(pàgs. 227-233)

Activ 8 i 9 (pàg. 232)

6

3.   L’expressió gènica:la transcripció (II)

(pàgs. 227-233)

 

 

7

3.   La traducció (I)

(pàgs. 234-238)

 

 

8

3.   La traducció (II)

(pàgs. 234-238)

Activ 11 i 12 (pàg. 238)  

9

 

« El joc dels gens »

10

4.   Les mutacions (I)

(pàgs. 244-250)

 

11

4.   Les mutacions (II)

(pàgs. 244-250)

Activ 16 (pàg. 249)  

12

 

Autoavaluació (p. 253)

Enllaços d’interès i animacions:

 

DNA

 

FUNCIONS ÀCIDS NUCLEICS

 

 

 

 

 

 

 

Unitat 11. Mutacions, Enginyeria genètica

Objectius

Continguts teòrics

(Llibre de text, Santillana)

Activitats (respondre per escrit)

(Llibre de text, Santillana)

1

1.   La tecnologia del ADN recombinant. La PCR (resum)

(pàgs. 256-258)

 

 

2

2.   Aplicacions de l’enginyeria genètica(esquema-resum)

(pàgs. 259-261)

 

 

 

3

3.   Clonació

(pàgs. 262)

 

 

4

4.   Cèl·lules mare

(pàgs. 263-264)

 

5

 

 

6

5.   Genoma humà

(pàgs. 265-266)

 

7

6.   Implicacions socials de la investigació genètica

(pàgs. 266-267)

 

 

8-9

 

 

10

 

 

 

Enllaços d’interès i animacions:

 

·         El diagnòstic prenatal: http://www.prenatalgenetics.net/tecnica.htm

·         Bioètica. http://www.bioeticaweb.com/content/view/394/852/lang,es/

 


Hoy había 7 visitantes (69 clics a subpáginas)