Teixits_Pràctiques

Pràctiques  d’Histologia animal
           

Objectius

·         Aprendre a treballar amb el microscopi òptic i a obtenir-ne el màxim profit.

·         Identificar els principals teixits que constitueixen els òrgans i aparells dels animals vertebrats.

·         Diferenciar les principals classes i, dins de cada classe, els diferents  tipus de teixits.

·         Descriure, en cada tipus de teixit, l’estructura i la funció (o funcions) que el caracteritzen i, a la vegada, el  diferencien dels demés.

·         Aprendre a treballar amb el microscopi digital i amb el software corresponent.

Material

·         Microscopi òptic OPTIKA.

·         Microscopi digital MOTIC.

·         Preparacions de teixits.

·         Quadern de dibuix i llàpiços de colors.

·         Aplicació MotiConnect (gratuita). En Play Store.

·         Tablet o telèfon mòvil amb l'aplicació anterior instal·lada.

Procediment

·         Introducció teòrica als teixits animals a càrrec del professor.

·         Introducció al treball amb microscopi òptic.

·         Organització de grups de treball (parelles) i sorteig dels treballs entre els grups (v. annex 1).

·         A cada gup se li donarà una sèrie de preparacions, del conjunt de les quals s’haurà de fer un  estudi histològic complert. Aquest estudi s’haurà de centrar especialment en els tipus de teixits corresponents al grup resultant del sorteig.

·         L’estudi de les preparacions haurà d’incloure com a mínim els següents punts:

o   Descripció general de l’òrgan (o part d’òrgan) objecte d’estudi, fent-ne referència a les diferents classes de teixits que es puguin identificar.

o   Descripció detallada dels teixits principals objecte d’estudi: formes de les cèl·lules, disposició estructural, altres elements (fibres o substància intercel·lular), etc.

o   Explicació general del procés de formació dels teixits principals i de la funció (o funcions) que porten a terme en l’organisme.

o   Selecció d’imatges i tractament digital posterior.

·         Presentació escrita i oral del treball. Requisits per a l’exposició oral a classe:

o   S’haurà de preparar una presentació en format power point o similar. Abans de fer l’exposició oral (pot ser el mateix dia de l’exposició), es lliurarà al professor una còpia impresa (en paper) de la presentació, o làmina didàctica. Es pot presentar una copia simplificada del treball.

o   Nº de diapositives: màxim de 8 (sense incloure diapositiva-títol).

Fonts d’informació

·         Atles i àlbums de fotomicrografies: http://www.orico.es.tl/Teixits.htm

·         Microscopis i galeries d’imatges: http://www.orico.es.tl/Microscopia-virtual.htm

(Més endavant es concretarà el calendar per fer les presentacions)

Criteris d’avaluació del treball

·         Qualitat i profunditat de l’estudi realitzat (40%)

·         Claredat, rigor i temps emprat en l’exposició oral del treball. Idees principals (20%). Còpia impresa de la presentació (màxim de 15 minuts)

·         Material de suport (làmina didàctica amb fotomicrografies; mínim de 2 fotos, màxim de 4). (40%)

(Aquest treball tindrà un valor del 20% de la qualificació global de la 2ª avaluació).

Observacions

  • És molt important atenir-se al calendari programat. Excepte que hagi causa justificada, no s’admetrà cap retràs en la presentació (escrita i oral) dels treballs.
  • El dia que s’hagi de fer la presentació oral en classe, s’ha de tenir preparat tot el material necessari (instal·lació prèvia dels arxius, comprovació de que funcionen, etc.), de tal manera que la duració de la presentació sigui com a màxim de 15 minuts.

Annex 1: Títols dels treballs (tipus de teixits i òrgans representatius)

Nº Grup

Teixits i òrgans

Grups

Observacions

1

Pell i músculs

Biel i Roger

Caixa 1

2

De la circulació sanguínia

Oriol, Guillem A i Aïna

Caixa 2

3

Del sistema nerviós central

Safira, Marta M i Jara

Caixa 3

4

Connectius: ossos i cartílags

Carla, Maria i Gina

Caixa 4

5

Glàndules I

Marcel, Gustavo, Eduard

Caixa 5

6

Del tub digestiu

Guillem i Júlia

Caixa 6

7

De l'aparell respiratori

Marta N i Jordi

Caixa 7

8

Glàndules II

Maria R, Roser, Marcel·la

Caixa 8

 

Calendari de les presentacions:

Dia

Grups

Dilluns, 23 febrer

1, 2

Dimarts, 24 de febrer

3, 4, 5

Dijous, 26 de febrer

6, 7, 8

(Cada grup disposa d’uns 10-12 minuts, com a màxim, per fer l’exposició, i 2-3 minuts suplementaris per a respondre a possibles preguntes dels assistents)

Important: per tal d’evitar possibles contratemps, cal comprovar amb antelació en l’ordinador de l’aula els arxius (presentacions, etc.) que es necessitaran en l’exposició, i comprovar que tot funcioni bé.

 

 

Hoy había 2 visitantes (13 clics a subpáginas)