Treballs_grups

3er trimestre

GEODINÀMICA EXTERNA: RISCOS ASSOCIATS

_____________________________________________________

Exposició oral:

-          Composició dels grups (parelles): aleatòria

-          Asignació dels treballs i activitats: aleatòria

-          Exposicions a classe: 2 sessions (2 exposicions/sessió):

-          Temps de cada exposició: 30 min. (35 com a màxim, incloent col·loqui i preguntes).

Temes per a les exposicions orals:

1.    [PROFESSOR] Riscos associats a fenòmens de vessant

2.    Riscos associats a les aigües d’escorrentia (rius)

3.    Riscos associats als aqüífers

4.    Riscos associats als sistemes costers

5.    Riscos associats a les glaceres

6.    [PROFESSOR] Relleu i paisatge

Fonts d’informació:

-          Diapositives (arxiu professor): disponibles en pàgina web del professor

-          CD de recursos (consoltar amb el professor)

-          Website (animacions): http://orico.es.tl/Geosfer-k1-I-k2--.-~-.-websites.htm

 

Exposicions i criteris d'avaluació dels treballs:

Les exposicions es faran a l'aula A-16. Cal tenir instal·lat amb suficient antelació els recursos que s’utilitzin durant l’exposició, per tal de no perdre temps en aquestes activitats.

Els criteris d’avaluació del treball i de l’exposició corresponent seran:

a) Qualitat del treball (incloent els recursos utilitzats, diapositives, etc.): 40%

b) Claredat i rigor de l’exposició i profunditat dels continguts exposats: 40%

c) Coherència dels integrants del grup durant la presentació i adequació al temps previst (20-25 minuts). 20%

(La qualificació d'aquest treball es valorarà amb un 10% de la qualificació global del trimestre. Aquest 10% s'haurà d'afegir al 10% corresponent a l'exposició oral, ja feta, en que es va tractar del risc sísmic)

 

Hoy había 7 visitantes (19 clics a subpáginas)