Unitat 5_progr

Biología i Geologia                                                ____   ___                 4t ESO

Unitat 5. El relleu i el modelat

Objectius

Continguts teòrics
(de Grup Promotor SANTILLANA)

Fonts d’info
web orico.es.tl
(ver Webs_Unitat 5)

 

1

 

 

    INTRODUCCIÓ

1.    El paisatge i el relleu (NOMÉS LECTURA COMPR)

2.    Els relleus terrestres principals (LECTURA COMPR)

(pàgs. 102-103)

 

 

 

2

3.    Els processos geològics externs. Meteorització i erosió

                                                    (pàgs. 104-105)

 

6.1., 6.3., 6.5., 6.6.,

3

4.    Els processos geològics externs. Transport i sedimentació

5.    Les conques i els ambients sedimentaris

                                              (pàgs. 106-108)

               

6.1., 6.5.,

4

 

 

6     i 7. Torrents i aigues salvatges (modelat torrencial). Rius (modelat fluvial)

                                              (pàgs. 109-110)

 

6.3., 6.5., 6.7., 6.8., 6.9., 6.11., 6.12, 7.5, 7.6., 7.7.

5

  8 i 9. El vent (modelat eòlic) i les aigues marines (modelat litoral)

                                              (pàgs. 111-112)

 

6.3., 6.5., 6.16 a 6.26.

6

10. Les glaceres (modelat glacial)

                                                       (pàgs.113)

 

 

6.3., 6.5., 6.28.-6.30.

7

11. Les aigues subterrànies (modelat càrstic)

                                                       (pàgs.114)

                          

6.3., 6.5., 7.2., CD-professor

 Exposicions orals:

-    Agents i processos geodinàmics externs. Pe4r a la preparació de l'exposició, cal utilitzar algunes de les fonts d'informació facilitades pel professor (ver Unitat 5_program en la web del professor).

-       Grups (2-3 alumnes/grup)

-       Temps d'exposicióCada grup disposarà d’un temps màxim de 12 minuts per fer l’exposició, als que s’hauran d’afegir 2-3 minuts més per poder respondre possibles dubtes o preguntes dels presents.

Criteris d’avaluació del treball:

  • Qualitat i profunditat de l’estudi realitzat (40%)
  • Material de suport (presentació power-point, prezi o similar) (25%)
  • Claredat i rigor. Exposició de les idees principals i explicació de les imatges facilitades pel professor  (25%)
  • Temps emprat en l’exposició: entre 12 i 15 minuts (10%)

( Aquest treball tindrà un valor de fins un 20% de la qualificació global neta de la 3ª avaluació).

Observacions: Per tal d’evitar possibles contratemps, cal instal·lar amb suficient antelació en l’ordinador els arxius que es necessitaran en l’exposició, i comprovar que tot funcioni bé. Per tal d’agilitzar aquests tràmits, parlar amb el professor de l’assignatura. És molt important atenir-se al calendari programat. Excepte que hagi causa justificada, no s’admetrà cap retràs en la presentació (escrita i oral) dels treballs.
Hoy había 2 visitantes (97 clics a subpáginas)