Unitat 6_progr

Unitat 6. Estructura i dinàmica de la Tierra

Objectius

Continguts teòrics
(de Grup Promotor SANTILLANA)

Fonts d’info
web orico.es.tl 
(ver Webs_Unitat 6) 
i llibre de text Santillana, VOLUM 3

 

1

 

 

    INTRODUCCIÓ

1.    El temps i els processos geològics

2.    El cicle de les roques          (pàgs. 124-125)

 1. Ciclo de las rocas (esquema animado)

Activitat 3 (pàg. 125)

2

3.    El gradient geotèrmic i la calor interna de la Terra

4.    Composició i estructura de la Terra               (pàgs. 126-127)

4. Estructura de la Tierra (gráfica y esquema explicativos)

 Activitats 4 i 5 (pàg. 126)

3

5.    Les discontinuïtats sísmiques. La litosfera                                         (pàg.128)

5. Litosfera: estructura y dinámica (animación)

 Activitat 7 (pàg. 128)

4

 

 

6.    L’origen dels relleus i el fixisme

7.    Els moviments verticals. L’astenosfera  

(pàgs. 129-130)

 Activitat 9 (pàg. 129)

5

8.    El desenvolupament del mobilisme

9.    L’expansió del fons oceànic

                                            (pàgs. 131-133)

9. Convección en el manto terrestre: modelo actual

 Activitat 13 (pàg. 133)

6

10. La tectònica de plaques   (pàgs.134-135) 

 Activitat 14 (pàg. 134)

7

11. Les plaques litosfèriques i els seus moviments                                 (pàgs.136-137) 

11. a) Límites entre placas litosféricas: características (mapas ilustrados)
11. b) Evolución de Pangea según la tectónica de placas, en los últimos 200 millones de años (animación)

 Activitats 15, 17, 18 (pàg. 136-137)

8

12. Els processos geològics a les vores de les plaques                               (pàgs.138-139) 

11. c) Fundamentos de la teoría de la tectónica de placas (explicación animada)
11. d) Interacción entre placas litosféricas y procesos asociados (animación)
12. a) Formación de un borde divergente entre placas (animación)
12. b) Zonas de expansión y anomalías paleomagnéticas (animació)
12. c) Fallas transformantes: proceso de formación y actividad asociada (animación)
12. d) Interacción entre placas oceánicas: Islas Aleutianas (Animaciones)
12. e) Colisión de placas litosféricas y su evolución: arcos de islas y orógenos (Animación)

9

 

Activitats fi d’unitat (pàgs. 142-143):
a) 
Comuns: 26, 34, 35, 37, 38, 39 

b) D’ampliació (optatives): 29, 31, 32, 36, 41, 43, 46

 

Hoy había 7 visitantes (67 clics a subpáginas)